ทัวร์จาริกแสวงบุญ3แผ่นดิน อินเดีย เนปาล ศรีลังกา

ทัวร์จาริกแสวงบุญ สามแผ่นดิน

อินเดีย ๐ เนปาล ๐ ศรีลังกา

ร่วมกราบสักการะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญที่สุด พระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ศรีลังกา

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน

2-11 พย 2561 โปรโมชั่น 59,900 บาท พักโรงแรมอย่างดีตลอดการเดินทาง เที่ยวบินตรงสู่พาราณสี

คุ้มที่สุด เที่ยวบินตรง ลงศรีลังกา(บินตรง) / ลงพาราณสี(บินตรง) /ลัคเนา(บินตรง)

คุ้มแรก พักศรีลังกา ๒ คืน แคนดี้ โคลัมโบ 

คุ้มสอง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

คุ้มสาม พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

คุ้มต่อเนื่องดูแลท่านด้วยทีมงาน คุณภาพตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

➽ วันที่ ๑ เดินทางสู่ศรีลังกา

2 พย 6.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงโคลอมโบ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 405 11.00 ถึงสนามบิน BANDARANAIKE กรุงโคลอมโบ (ใช้เวลาเดินทาง 3.20 ชม.) (เวลาท้องถิ่นประเทศศรีลังกา ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมืองเนกัมโบ
เย็น ออกเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง เมือถึงเมืองแคนดี้ เข้าสู่โรงแรมที่พักผ่อนตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่ต้องการช้อปปิ้ง ทางฟาฟา ทราเวล นำพาทุกท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดเมืองแคนดี้ในยามค่ำคืน เพื่อซื้อสินค้าของฝากมากมาย ถึงเมืองแคนดี้ พักผ่อนและรับประทานอาหารค่ำ ณ เมืองแคนดี้

➽ วันที่ ๒ แคนดี้ โคลัมโบ

3 พย ปลุกทุกท่าน เพื่อเข้ากราบสักการะพระเขี้ยวแก้วในวัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลาดามาลิกาวา หรือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาและทั่วโลก ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า พร้อมร่วมกันทำวัตรเช้า สวดมนต์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ภายในวัดพระเขี้ยวมีจุดอธิษฐานจิต และร่วมเติมน้ำมันตะเกียงต่ออายุไข ชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมประวัติพระเขี้ยวแก้ว จากนั้นกลับสู่โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองโคลัมโบ รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
เย็น เดินทางสู่เมืองโคลัมโบ เมืองหลวงประเทศศรีลังกา ระหว่างทางแวะชิมชาซีลอน ณ โรงงานผลิตชาซีลอน พร้อมซื้อชาของฝากกลับประเทศไทย พาทุกท่านกราบสักการะไหว้พระ วัดต่างๆในเมืองโคลัมโบอาทิเช่น วัดคงคาราม และพาทุกท่านช้อปปิ้งของฝาก อาทิเช่น ชา ขนม และสินค้าพื้นเมือง รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารระหว่างทางสู่สนามบิน

 

➽ วันที่ ๓ เดินทางสู่พาราณสี

4  พย เช้า เดินทางสู่สนามบินเมืองโคลัมโบ เช็คอินเพื่อเดินทางสู่อินเดีย
รับประทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน
บ่าย เมื่อถึงเมืองพาราณสี พาทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองพาราณสี หรือโรงแรมที่พัก มุ่งตรงสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ระยะทางจากโรงแรมประมาณ 10 กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่สังเวชนียสถานแห่งแรกที่ คณะแสวงบุญจักมาจาริก เป็นจุดที่พระพุทธองค์ทรงหมุนกลงล้อธรรมจักรเกิด พระรัตนตรัยครบ ๓ ณ สถานที่แห่งนี้คณะแสวงบุญร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และหลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาท ชมพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา อันเก่าแก่และสวยงาม

➽ วันที่๔ เดินทางสู่พุทธคยา

5 พย นำพาทุกท่านล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา ความเชื่อของคนอินเดียเชื่อว่าสามารถชำระล้างบาปได้ ชมความงามและวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเช้า ชมท่าน้ำที่เผาศพ คือ ท่ามณิกรรณิการ์ ซึ่งไฟไม่เคยดับมากว่าสี่พันปีแล้ว พร้อมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตารวมไปถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ กลางแม่น้ำคง ทำพิธีลอยเคราะห์ปล่อยโศก กลางแม่น้ำคงคา หลังจากนั้นนำพาทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเช้า
เช้า
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยเดินทางสู่เมืองพุทธคยา ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะวัดไทยสะสาราม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าตามกำลังศรัทธา ระยะทางจากพาราณสีถึง พุทธคยา ประมาณ 200 กิโลเมตร
เย็น เมื่อถึงเมืองพุทธคยาเข้าสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

➽ วันที่๕  พุทธคยา

สถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธศาสนาทั่วโลก ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมากราบนมัสการ ณ พุทธคยา ร่วมกัน ปฏิบัติธรรม ณ มหาโพธิเจดีย์ และสักการะพระพุทธเมตตา  ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์  ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากพุทธคยามากมาย (๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ตรัสรู้)
6 พย หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านมุ่งสู่ ดงคสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกริกยา จากนั้นนำพาทุกท่านสู่บ้านนางสุชาดา และสถานที่ลอยถาดเสี่ยงทายของพระพุทธองค์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
บ่าย-เย็น จากนั้นนำพาทุกท่านกลับเข้าสู่ มหาโพธิเจดีย์พุทธคยา เพื่อร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีกครั้ง ***พบกับกิจกรรมพิเศษมากมาย ณ พุทธคยา อาทิเช่น ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ เป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมกลับสู่โรงแรมที่พัก และ รับประทานอาหารเย็น

➽ วันที่ ๖ เดินทางสู่กุสินารา

7 พย หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา
พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางที่เมืองเกสรียา ระหว่างทางสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองไวสาลี ดังนี้ เมืองไวสาลี กราบนมัสการ ปาวาฬเจเดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร และ ป่ามหาวัน
เย็น เมื่อเดินทางถึงเมืองกุสินารา เข้าชมวัดไทยกุสินารา พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินารา  เข้าสู่โรงแรมที่พักพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

➽ วันที่เจ็ด เมืองกุสินารา

กุสินารา ถือเป็นเมืองที่สำคัญ เมืองแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร กุสินารานั้นถือเป็นเมือง หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งลมหายใจไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ สิ่งสำคัญยิ่งที่ได้มาเจริญสติ ณ สถานที่แห่งนี้ทุกๆท่านจะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ทรงทิ้งธรรมไว้ แม่วินาทีสุดท้าย ให้เราชาวพุทธได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตั้งอยู่และดับไป ขอให้ทุกท่านที่ได้มาแสวงบุญ ได้เกิดปิติและน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาสู่ตนเอง ขออนุโมทนาบุญ

8 พย หลังรับประทานอาหารเช้า คณะแสวงบุญร่วมกันน้อมถวายผ้าคลุมพระพุทธปางปรินิพพาน จากนั้นร่วมกันประทักษิณรอบพระวิหาร ก่อนถวายผ้าคลุม เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาต่อพระรัตนตรัย และน้อมกายวาจาใจ ต่อพระพุทธองค์ ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้ จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ เจริญสติ ภาวนา และแผ่เมตตา ณ สถานที่สำคัญแห่ง มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่สำคัญแห่งที่สอง สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า นำพาทุกท่านร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองกุสินารา
ช่วงบ่าย-เย็น เดินทางสู่เมืองลุมพินี เข้าสู่โรงแรมที่พัก
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปรินิพพาน)

➽ วันที่แปด เมืองลุมพินี-สาวัตถี

9 พย ตื่นเช้าและรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสักการะ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ณ บริเวณสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พร้อมเยี่ยมชมเสาหินอโศกภายในมีรูปพระพุทธมารดา ยืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละ หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงบ่าย-เย็น
เดินทางสาวัตถี ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ6 ชั่วโมง เข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ำ  ในวันรุ่งขึ้น

➽ วันที่เก้า สาวัตถี-ลัคนาว

10 พย ตื่นเช้าและรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วง ชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และบ้านองคุลีมาล  เขายุคลธร สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์  ชมสถานที่ธรณีสูบ  พระเทวทัตนำท่านเข้ากราบสักการะภายในวัดเชตวันมหาวิหาร ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด กราบสักการะพระคันธกุฎี  ลานธรรมสภา นมัสการ “อานันทโพธิ์”ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  นมัสการสถานที่ประทับพระอรหันต์ 8ทิศ กุฏิพระอรหันต์สาวกที่สำคัญ เวลาอันสมควร
ค่ำ เดินทางต่อไปยังเมืองลัคนาว เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมง เมื่อถึงเมืองลัคนาวเข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ำ
11 พย เดินทางกลับไทยเครื่องออกเวลา 01.30 ของเช้าวันที่ 11 พย ถึงไทยวันที่ 11 พย เวลา ประมาณ 6.30 ของเช้าวันใหม่

825 total views, 3 views today