ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และทัชมาฮาล เดลี 10วัน9คืน พักโรงแรม+บินภายใน1รอบบิน

ทัวร์จาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

และ ชมความสวยงามทัชมาฮาล

และกราบนมัสการ สถานที่แสดงสติปัฏฐาน เมืองเดลี

เดินทาง 19-28 พย 2561

พิเศษเที่ยวบินภายใน สู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล หนึ่งเที่ยวบิน

พิเศษพักโรงแรม3-4 ดาวตลอดการเดินทาง

ราคาพิเศษเพียง 49,900 บาทจาก 52,000 บาท

สอบถามโทร 025125568 , 0891094455 LINE. fafatravel

เส้นทางการบิน

  • บินระหว่างประเทศ Jet Airways 2 เที่ยวบินตรงจาก กรุงเทพ-เดลี และ เดลี-กรุงเทพ (เที่ยวบินแบบ Full Services)
  • เที่ยวบินภายในประเทศทำการบินโดย Jet Airways (กระเป๋าเดินทางไม่ต้องเช็คอินใหม่) จาก เดลี-พาราณสี
  • ลดระยะทางการเดินทางและเวลากว่า 800 กิโลเมตร 24 ชั่วโมง

เส้นทางการแสวงบุญที่ครบทุกจุด พร้อมทีมงานดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง และพระวิทยากรบรรยายธรรม ตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

➽ วันที่ ๑ เดินทางสู่พาราณสี

19 พย 05.30 พบกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ คณะแสวงบุญออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี โดยเที่ยวบิน Jetairway
08.35-11.40 ถึงสนามบินเดลี จากนั้นต่อเครื่องบินสู่เมืองพาราณสี ถึงเมืองพาราณสี ประมาณเวลา 16.00 น เข้าสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

➽ วันที่สอง เมืองพาราณสี-สารนาถ

20 พย นำพาทุกท่านล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา ความเชื่อของคนอินเดียเชื่อว่าสามารถชำระล้างบาปได้ ชมความงามและวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเช้า ชมท่าน้ำที่เผาศพ คือ ท่ามณิกรรณิการ์ ซึ่งไฟไม่เคยดับมากว่าสี่พันปีแล้ว พร้อมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตารวมไปถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ กลางแม่น้ำคง ทำพิธีลอยเคราะห์ปล่อยโศก กลางแม่น้ำคงคา หลังจากนั้นนำพาทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเช้า
เช้า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ระยะทางจากโรงแรมประมาณ 10 กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่สังเวชนียสถานแห่งแรกที่ คณะแสวงบุญจักมาจาริก เป็นจุดที่พระพุทธองค์ทรงหมุนกลงล้อธรรมจักรเกิด พระรัตนตรัยครบ ๓ ณ สถานที่แห่งนี้คณะแสวงบุญร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และหลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาท ชมพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา อันเก่าแก่และสวยงาม เมื่อถึงเวลาอันสมควรเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยเดินทางสู่เมืองพุทธคยา ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะวัดไทยสะสาราม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าตามกำลังศรัทธา ระยะทางจากพาราณสีถึง พุทธคยา ประมาณ 200 กิโลเมตร
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปฐมเทศนาธรรม)

➽ วันที่สาม  พุทธคยา

สถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธศาสนาทั่วโลก ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมากราบนมัสการ ณ พุทธคยา ร่วมกัน ปฏิบัติธรรม ณ มหาโพธิเจดีย์ และสักการะพระพุทธเมตตา  ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์  ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากพุทธคยามากมาย (๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ตรัสรู้)
21 พย หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านมุ่งสู่ ดงคสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกริกยา จากนั้นนำพาทุกท่านสู่บ้านนางสุชาดา และสถานที่ลอยถาดเสี่ยงทายของพระพุทธองค์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
บ่าย-เย็น จากนั้นนำพาทุกท่านกลับเข้าสู่ มหาโพธิเจดีย์พุทธคยา เพื่อร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีกครั้ง ***พบกับกิจกรรมพิเศษมากมาย ณ พุทธคยา อาทิเช่น ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ เป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมกลับสู่โรงแรมที่พัก และ รับประทานอาหารเย็น

➽ วันที่สี่ราชคฤห์ นาลันทา

22 พย หลังจากรับประทานอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่ราชคฤห์ นำพาทุกท่านสู่ยอดเขาคิชฌกูฎ เพื่อนมัสการพระมูลคันธกุฎี ถึงกรุงราชคฤห์ในอดีต นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฎ สถานที่เคยประทับ ของพระพุทธเจ้า- พระอานนท์ ถ้ำ สุกรขาตา ของพระสารีบุตร-ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะกิจกรรม   สวดมนตร์ – ฟังธรรม – นั่งสมาธิ – เวียนเทียน จากนั้นคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร-ชมที่อาบน้ำต่าง วรรณะ ตโปธารเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาสวดมนต์ และเวียนเทียน บริเวณสถานที่พระพุทธองค์เคยทรงแสดงโอวาทปาฎิโมก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเมืองราชคฤห์
บ่าย นมัสการหลวงพ่อองค์ดำอันศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อคือการรักษาอาการที่ป่วยไข้ ร่วมกันกราบนมัสการและขอพร การเดินทางเข้ามากราบหลวงพ่อองค์ดำ ทางขณะทัวร์จะจัดเตรียมรถม้าคอยให้บริการท่าน จากนั้นชมมหาลัยนาลันทา
ค่ำ เข้าสู่ที่พักในเมืองราชคฤห์ และรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

➽ วันที่ห้า ไวสาลี เกสรียา กุสินารา

23 พย หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา
พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางที่เมืองเกสรียา ระหว่างทางสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองไวสาลี ดังนี้ เมืองไวสาลี กราบนมัสการ ปาวาฬเจเดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร และ ป่ามหาวัน
เย็น เมื่อเดินทางถึงเมืองกุสินารา เข้าชมวัดไทยกุสินารา พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดไทยกุสินารา  เข้าสู่โรงแรมที่พักพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

➽ วันที่หก เมืองกุสินารา

กุสินารา ถือเป็นเมืองที่สำคัญ เมืองแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร กุสินารานั้นถือเป็นเมือง หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งลมหายใจไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ สิ่งสำคัญยิ่งที่ได้มาเจริญสติ ณ สถานที่แห่งนี้ทุกๆท่านจะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ทรงทิ้งธรรมไว้ แม่วินาทีสุดท้าย ให้เราชาวพุทธได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตั้งอยู่และดับไป ขอให้ทุกท่านที่ได้มาแสวงบุญ ได้เกิดปิติและน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาสู่ตนเอง ขออนุโมทนาบุญ

24 พย หลังรับประทานอาหารเช้า คณะแสวงบุญร่วมกันน้อมถวายผ้าคลุมพระพุทธปางปรินิพพาน จากนั้นร่วมกันประทักษิณรอบพระวิหาร ก่อนถวายผ้าคลุม เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาต่อพระรัตนตรัย และน้อมกายวาจาใจ ต่อพระพุทธองค์ ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้ จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ เจริญสติ ภาวนา และแผ่เมตตา ณ สถานที่สำคัญแห่ง มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่สำคัญแห่งที่สอง สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า นำพาทุกท่านร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองกุสินารา
ช่วงบ่าย-เย็น เดินทางสู่เมืองลุมพินี เข้าสู่โรงแรมที่พัก
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปรินิพพาน)

➽ วันที่เจ็ด เมืองลุมพินี-สาวัตถี-ลัคนาว

25 พย ตื่นเช้าและรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสักการะ สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ณ บริเวณสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พร้อมเยี่ยมชมเสาหินอโศกภายในมีรูปพระพุทธมารดา ยืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละ หลังจากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงบ่าย-เย็น ชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และบ้านองคุลีมาล  เขายุคลธร สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์  ชมสถานที่ธรณีสูบ  พระเทวทัตนำท่านเข้ากราบสักการะภายในวัดเชตวันมหาวิหาร ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด กราบสักการะพระคันธกุฎี  ลานธรรมสภา นมัสการ “อานันทโพธิ์”ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  นมัสการสถานที่ประทับพระอรหันต์ 8ทิศ กุฏิพระอรหันต์สาวกที่สำคัญ เวลาอันสมควร
ค่ำ เดินทางต่อไปยังเมืองลัคนาว เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมง เมื่อถึงเมืองลัคนาวเข้าสู่โรงแรมที่พักและรับประทานอาหารค่ำ

➽ วันที่แปดเดินทางสู่เมืองอัครา

26 พย 2561

เดินทางสู่เมืองอัครา ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ชม รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง จากโรงแรมที่พัก

ถึงเมืองอัครา ช่วงเย็น

➽ วันที่เก้า ทัชมาฮาล

27 พย รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
พาทุกท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล เต็มอิ่มกับการถ่ายรูป พร้อมพาทุกท่านชมอัคราฟอร์ท มนต์เสน่ห์ของทัชมาฮาล อนุสรณ์ความรักของของจักรพรรดิชาห์ ชหาน ที่มีต่อ อรชุมันท์ พานุ เพคุม หรือพระนางมุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” ผู้คอยเฝ้าติดตามจักรพรรดิชาห์ ชหาน แม้นแต่ในสนามรบพระนางก็ยืนเคียงข้างพระสวามี อีกทั้งการว่าราชการแผ่นดิน และแล้ววันหนึ่งพระมเหสีมุมตัช ก็ได้สิ้นพระชนม์ลง หลังให้กำเนิดทายาทองค์ที่ ๑๔ จักรพรรดิ์ซาห์ ชหานทรงโศกเศร้าเสียใจคิดถึงนางอันเป็นที่รักอยู่ถึงสองทศวรรษ พระองค์จึงได้จัดสร้างสุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระมเหสีอย่างมั่นคงตราบลมหายใจสุดท้ายที่ท่านยังมองมาที่ทัชมาฮาล เพื่อมองพระมเหสีมุมตัช ทัชมาฮาลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลกที่ครั้งหนึ่งท่านควรไปสัมผัสมนตราแห่งความรัก ที่สุดแห่งการแกะสลักหินอ่อนสีขาว ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมรา จากนั้นเดินทางสู่พระราชวังอัคราฟอร์ต เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง โดยพระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๑๕๖๕ ภายในอัคราฟอร์ดมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักและมีทองคำทาตามผนัง เป็นจิตรกรรมที่สวยงามมาก แต่เมื่ออินเดียตกเป็นเมืองขึ้นทองคำก็โดนแกะออกจากผนังเป็นเครืองบรรณาการ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเดินทางสู่เมืองเดลี ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔-๕ ชั่วโมงเข้าสู่โรงแรมที่พัก

➽ วันที่สิบ เดลี กลับไทย

28 พย รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองเดลี อาทิเช่น ประตูเมืองเดลีเกท และจุดสำคัญต่างๆ  จากนั้นนำพาทุกท่านแสวงบุญ ณ แสดงมหาสติปัฏฐานสูตร กุรุรัฐ ณ นครเดลี “กัมมาสธัมมะนิคม”
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00-20.00
เดินทางสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน Jetairway ถึงไทยประมาณเวลา 20.00 เวลาประเทศไทย

219 total views, 12 views today

เส้นทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เดินทางได้ตลอดปี 9วัน8คืน สุดคุ้ม

ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

เดินทางได้ตลอดปี พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

เส้นทางแสวงบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ทอดผ้าป่า ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

☀ ☀ ☀ ◎ อินเดีย ◎ เนปาล☀ ☀ ☀

ระยะเวลาการเดินทาง 9วัน8คืน

พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท/ต่อท่าน

พักห้องละ2ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม9,500บาท

 ░ ▒พิเศษสุด░ ▒
✈✈เที่ยวบินตรง จากกรุงเทพสู่ลัคนาว ประตูสุ่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล โดยไทยสมายล์
✈✈เที่ยวบินขากลับ พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน จากปัตนะ สู่โกลกาต้าและกรุงเทพฯ โดยอินดิโก
สนใจร่วมแสวงบุญเส้นทางแห่งศรัทธา
▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ในราคาพิเศษ▣ ▤ ▥ ▦ ▩
☎ ☎ ☎ ☎ ติดต่อสอบถาม โทร 0891094455
◎ ◎ ◎ ◎ LINE. fafatravel
☞กรุ๊ป VIP  25-30 ท่าน ต่อทริป
☞ใช้รถคันใหญ่ 45 ที่นั่งในการแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
☞โรงแรมที่พักระดับดีที่สุด 3-4ดาวตลอดการเดินทาง
☞พร้อมอาหารเสริมจากไทยมากมาย
☞พระวิทยากรให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
☞ไกด์ไทยและไกด์ท้องถิ่นที่ดูแลทุกท่านตลอดการเดินทาง
☞เก็บภาพประทับใจด้วยกล้องคุณภาพสูง และมีช่างกล้องช่วยเก็บภาพความประทับใจตลอดการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
☞บริการระดับ 5 ดาวในราคามิตรภาพ
☺พิเศษสุด สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดการเดินทางได้เอง
☺มาเดี่ยวมาคู่ติดต่อสอบถามเพื่อจองรอบการเดินทางได้แล้ววันนี้

โปรแกรมทัวร์

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
 
สร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ทำบุญผ้าป่าวัดไทย ณ แดนพุทธภูมิ สักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมข้อมูลจากพระวิทยากร ตลอดการเดินทางร่วม พักโรงแรม อาหารเสริมจากไทยมากมาย ในราคาพิเศษ

ที่พัก

ฟาฟาทราเวล จัดหาที่พักในแต่ละเมือง ด้วยมาตรฐานโรงแรมระดับ 3-4ดาว พร้อมบริการอาหาร และเสริมจากไทยตลอดการเดินทาง

➽ วันที่ ๑ เมืองสาวัตถี

กราบสักการะภายในวัดเชตวันมหาวิหาร ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด กราบสักการะพระคันธกุฎี  ลานธรรมสภา นมัสการ “อานันทโพธิ์”ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  นมัสการสถานที่ประทับพระอรหันต์ 8ทิศ กุฏิพระอรหันต์สาวกที่สำคัญ เยี่ยมชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และบ้านองคุลีมาล  เขายุคลธร สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์  ชมสถานที่ธรณีสูบพระเทวทัต

 

➽ วันที่ ๒ เมืองลุมพินี

ทำบุญผ้าป่าวันไทย ๙๖๐ ชิมโรตีอารีดอย อันแสนอร่อย ลุมพินี เนปาล เจริญสมาธิภาวนา ณ บริเวณสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ พร้อมเยี่ยมชมเสาหินอโศกภายในมีรูปพระพุทธมารดา ยืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละ (๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ประสูติ)
 

➽ วันที่ ๓ เมืองกุสินารา

ทำบุญผ้าป่าวัดไทยกุสินารา สาลวโนทายาน ร่วมแห่ผ้าหุ่มคลุมพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ถวาย ณ มหาปรินิพพานวิหาร และ ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ณ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปรินิพพาน)
 

➽ วันที่ ๔ เดินทางสู่เมืองพาราณสี

➽ วันที่ ๕ เมืองพาราณสี-สารนาถ –  พุทธคยา

แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี พิธีบูชาไฟริมแม่น้ำคงคายามเช้า เมืองพาราณสี ร่วมปฏิบัติธรรม สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ณ สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา วันอาสาฬหบูชา มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม ณ สถานที่แห่งนี้ ร่วมกันหมุนธรรมจักร ณ สังเวชนียสถาน ธรรมเมกขสถูป พร้อมทำบุญผ้าป่าวัดไทยสะสาราม 

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ระยะทางจากโรงแรมประมาณ 10 กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่สังเวชนียสถานแห่งแรกที่ คณะแสวงบุญจักมาจาริก เป็นจุดที่พระพุทธองค์ทรงหมุนกลงล้อธรรมจักรเกิด พระรัตนตรัยครบ ๓ ณ สถานที่แห่งนี้คณะแสวงบุญร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา  / ล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา ความเชื่อของคนอินเดียเชื่อว่าสามารถชำระล้างบาปได้ ชมความงามและวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเช้า ชมท่าน้ำที่เผาศพ คือ ท่ามณิกรรณิการ์ ซึ่งไฟไม่เคยดับมากว่าสี่พันปีแล้ว พร้อมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตารวมไปถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ กลางแม่น้ำคง ทำพิธีลอยเคราะห์ปล่อยโศก กลางแม่น้ำคงคา  
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปฐมเทศนาธรรม)
 

➽ วันที่ ๖ พุทธคยา

สถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธศาสนาทั่วโลก ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมากราบนมัสการ ณ พุทธคยา ร่วมกัน ปฏิบัติธรรม ณ มหาโพธิเจดีย์ และสักการะพระพุทธเมตตา  ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์  ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากพุทธคยามากมาย (๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ตรัสรู้)
 

➽ วันที่ ๗ ราชคฤห์ นาลันทา

เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ถ้ำพระโมคคัลลานะ พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏ ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ ร่วมเวียนเทียน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา นมัสการหลวงพ่อองค์ดำเมืองนาลันทา และเยี่ยมชมมหาลัยนาลันทา พร้อมสักการะสถูปพระสารีบุตร ณ มหาลัยนาลันทา ชิมขนมขาชา อันแสนอร่อย ของดีเมืองนาลันที พร้อมทับทิมลูกโตๆ ที่หาที่ไหนไม่ได้ เดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา
 

➽ วันที่ ๘ เต็มอิ่ม ณ พุทธคยา

พร้อมช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมาย ตามอัธยาศัย
 

➽ วันที่ ๙ บินภายในจากเมืองปัตนะ สู่โกลกาต้า กลับไทยโดยสวัสดิภาพ ไม่เหนื่อย

 
🏆✳️หากท่านต้องการทัวร์ที่เต็มที่กับการบริการ ทัวร์แสวงบุญอย่างแท้จริงทุกขั้นตอน ทัวร์แสวงบุญที่เรามั่นใจว่า ครั้งแรกที่คุณเดินทางไปอินเดียจะประทับใจคุณ อิ่มบุญสุขใจ อยากกลับไปอีก โทรสอบถามรายละเอียดสิคะ ➡️
สนใจโปรแกรมทัวร์ โทร 089-1094455 LINE:fafatravel
#ทัวร์อินเดีย #ทัวร์แสวงบุญ #ทัวร์ไหว้พระอินเดีย #ทัวร์สี่สังเวชนีย์ #ทัวร์สี่สังเวช
ปรับโปรแกรมใหม่ ดียิ่งกว่าเดิม !!! โทรเลย 089-1094455 ตั๋วมีจำนวนจำกัด
สนใจติดต่อด่วนโทร 089-1094455 , 095-9561811 หรือ LINE:fafatravel
ข้อมูลเพิ่มเติม www.fafatravel.com

 


สอบถามโทร 0891094455

line:fafatravel

2,067 total views, no views today

คุ้มค่าในบริการกับราคาที่ประหยัดที่สุดเพียง 42,500 เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น พร้อมบินลงราชคฤห์ แสวงบุญทันที!!

ความคุ้มค่าที่เหนือกว่าความคุ้มค่า กับทริป 19-28 พย.59 ทำไมเรากล้าบอกเช่นนี้ เรามั่นใจในคุณภาพ การบริการ และสถานที่แสวงบุญ ที่เรานำพาทุกท่านไปเยือน เหลือเพียงไม่กี่ที่สุดท้าย 42,500 ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วที่จะพา ทุกท่านแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล เดลี สังกัสสะ พักโรงแรม 6 คืน พักวัด 3 คืน บินภายในสู่เมืองราชคฤห์ แสวงบุญทันที !!!! ไม่เหนื่อย โทร 089-1094455del-P3190131

903 total views, 6 views today

ร่วมพิธีถวายผ้าบังสกุลให้กับบรรพบุรุษทุกภพ ทุกชาติ มนุษย์ เทวดา นรก ณ เมืองสังกัสสะ 19-28พย.59 เหลือ 2 คู่สุดท้าย

14256811_1258979164134228_766884756_n

เมือง”สังกัสสะ” หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงมาจากเทวโลก หลังจากจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว วันที่เสด็จลงคือวันออกพรรษาเมืองที่เสด็จลงคือเมือง สังกัสนคร

ณ สถานที่แห่งนี้ รอยพระบาทแรกที่พระองค์ทรงเสด็จลงมาเรียกว่า ‘อจลเจดีย์’ เรียกอย่างไทยเราก็ว่า ‘รอยพระพุทธบาท’ ตามตำนานว่าที่นี่เป็นที่แห่งหนึ่งซึ่งมีรอยพระพุทธบาทปรากฎอยู่ ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้พระอินทร์ได้เนรมิตบันได ๓ บันไดเป็นที่เสด็จลง คือบันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางสำหรับพระพุทธเจ้า หัวบันไดแต่ละอันพาดที่เขาสิเนรุ  เชิงบันไดทอดลงยังประตูเมืองสังกัสนคร หมู่คนทางเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าอย่างที่เห็นในภาพ จึงคือหมู่เทพที่ตามส่งเสด็จ เบื้องซ้ายผู้ถือฉัตรกั้นถวายพระพุทธเจ้าคือท้าวมหาพรหม ผู้อุ้มบาตรนำเสด็จพระพุทธเจ้าคือพระอินทร์ ผู้ถือพิณบรรเลงถัดมาคือปัญจสิงขรคนธรรพ์เทพบุตร ถัดมาเบื้องขวาคือมาตุลีเทพบุตร ซึ่งถือพานดอกไม้ทิพย์โปรยปรายนำทางเสด็จพุทธดำเนิน

13327491_549582515213856_5104070101337122634_n

คนผู้นับถือศาสนาพุทธในเมืองไทย ถือกันว่าวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง จึงนิยมทำ
บุญตักบาตรกันในวันนี้ เพราะถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกการตัก
บาตรนี้ว่า ‘ตักบาตรเทโว’ ย่อมาจากเทโวโรหณะ แปลว่า ตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าเสด็จ
ลงจากเทวโลกนั่นเอง

13339688_549583475213760_5683455210602343916_n-2

หมายเหตุ ภาพและข้อมูลจาก สมุดภาพพระพุทธประวัติฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร ภาพที่ ๖๔ ถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากดาวดึงส์โดยบันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงินที่มา http://www.84000.org/tipitaka/picture/f64.html

สำหรับทริปแสวงบุญ ทีมงานฟาฟา ทราเวล ร่วมนำพาผู้แสวงบุญมากราบนมัสการ รอยพระพุทธบาท ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้ พร้อมกันนี้ทุกท่านที่ร่วมเดินทางจะได้ร่วมทำบุญมหากุศล และอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษทุกภพ ทุกชาติ ทั้งที่อยู่บนสวรรค์ ภูมิมนุษย์ หรือในนรก ณ จุดที่พระพุทธองค์ทรงเปิดสามโลกธาตุ ผู้ร่วมแสวงบุญร่วมกันถวายผ้าบังสกุล ณ สถานที่แห่งนี้ กับคณะสงฆ์ที่ร่วมเดินทางแสวงบุญ ถือได้ว่าเป็นมหากุศล ที่นับว่าหาได้ยากยิ่ง ฟาฟา ทราเวล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมเดินทางแสวงบุญ ไปกับเรา

ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2559

ใกล้ปิดกรุ๊ปแล้วเหลือรับได้เพียง1-2 ท่านสุดท้าย

สังกัสสนคร ** ข้อมูลจากเว็บวัดไทยเชตวันฯ

เป็นที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์ หลังจากที่เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา ด้วยพระอภิธรรม เจ็ดคัมภีร์ เป็นเวลา ๓ เดือน ต่อเมื่อวันมหาปวารณาจึงเสด็จลงสู่มนุสสโลก ในที่ใกล้กับประตูเมืองสังกัสสะ ท่ามกลางเทพ พรหม แวดล้อมเป็นบริวาร และได้ตรัสเทศนาในปโรสหัสสชาดกอีกด้วย

สังกัสสะ เคยเป็นเมืองใหญ่ ฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนาในอินเดีย เมื่อถึงคราวเสื่อมสูญ เมืองจึงกลายเป็นป่าในที่สุด ยิ่งเมื่อประมาณ พ.ศ.๑๗๒๖ (ค.ศ.๑๑๘๓) พวกพราหมณ์พากันยุยงราชาไชยจันทร์ แห่งเมืองกาเนาช์ว่า พระพุทธศาสนาเป็นภัยต่อฮินดู ขืนปล่อยไว้บ้านเมืองจะต้องวิปริต ราชาไชยจันทร์จึงกรีฑาทัพมาทำลายล้างเสียราบเรียบ สังกัสสะจึงกลายเป็นทุ่งโล่ง

หลวงจีนถังซัมจั๋ง เดินทางมาที่นี้ ได้พบเสาหินพระเจ้าอโศก สูงประมาณ ๗๐ ฟุต อยู่ข้างพระวิหาร มีกำแพงยาว ๕๐ ฟุต เป็นที่พระบรมศาสดาเสด็จเดินจงกรม มีรูปเครื่องหมายดอกบัวอยู่บนกำแพง อย่างเดียวกับที่เมืองพุทธคยา

ท่านเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม (Sir Alexander Cunningham) ได้ศึกษาจากบันทึกจดหมายเหตุของหลวงจีนทั้งสองท่าน ที่เดินทางมาสืบพระศาสนาในอินเดียนั้น จึงได้สำรวจโบราณสถานสังกัสสะ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๕ (ค.ศ.๑๘๔๒) ได้พบซากวิหาร กำแพงพระพุทธปฏิมากร และเสาหินพระเจ้าอโศก ซึ่งส่วนบนเป็นรูปช้าง ได้ถูกทำลายลงเหลือแต่คอเท่านั้น

ปัจจุบันสังกัสสนคร ยังเหลือเป็นโบราณสถานที่รัฐบาลดูแลรักษาอยู่ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของ อำเภอฟาร์รุกขบาด รัฐอุตตรประเทศ อยู่ระหว่างเมืองลักเนาว์ กับเมืองอัคระ ห่างจากเมืองกานปุร์ ไป ๙๗ ไมล์ มีเนินดินเหมือนสถูปเก่ากับเสาศิลาจารึกของจักรพรรดิอโศกอยู่ที่นั้น ผู้มีความสนใจใฝ่รู้ ก็สามารถเดินทางไปสู่สถานนี้ได้ด้วยความสะดวก

ขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่กรุงสาวัตถีนั้น ทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต หลังจากทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว จักอยู่จำพรรษา ณ ที่ใด ทรงทราบว่าจำพรรษาในดาวดึงส์พิภพ เพื่อตรัสแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา

เมื่อพระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์เสร็จแล้ว ได้เสด็จขึ้นไปยังดาวดึงส์พิภพ ท้าวสักกะเทวราชทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จมาต้อนรับพร้อมด้วยหมู่เทวดาทั้งหลาย พวกมหาชนที่ติดตามมา ได้ทราบจากพระอนุรุทธะว่า พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปยังภพดาวดึงส์ และจักประทับอยู่ตลอดพรรษา มหาชนจึงพากันตั้งที่พำนักคอยอยู่ ณ ที่นั้น พระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งพระโมคคัลลานะไว้ก่อนว่า เธอพึงแสดงธรรมแก่บริษัทนั้น จุลอนาถบิณฑิกะจักให้เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชนเหล่านั้นทุกวันเวลาทั้ง เช้าเย็น ตลอดไตรมาส

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเหนือ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ณ ควงไม้ปาริฉัตตกะ ท่ามกลางเทวบริษัท พระพุทธมารดาเสด็จลงมาจากวิมานชั้นดุสิต

พระบรมศาสดาตรัสแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน ทรงเริ่มตั้งพระอภิธรรมว่า กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา ดังนี้เป็นต้น

พระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรม โปรดพระพุทธมารดา โดยนัยนี้เรื่อยไปตลอดพรรษา ในเวลาบิณฑบาต พระพุทธองค์ทรงเนรมิตพุทธนิรมิต ทรงอธิษฐานว่าพระพุทธนิรมิต จงแสดงธรรมชื่อนี้ ๆ จนกว่าเราจะกลับมา แล้วเสด็จไปป่าหิมพานต์ ทรงเคี้ยวไม้สีฟันชื่อนาคลดา บ้วนพระโอษฐ์ที่สระอโนดาต นำบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีป ประทับนั่งกระทำภิตกิจในโรงทานกว้างใหญ่ พระสารีบุตรกระทำวัตรปฏิบัติแก่พระบรมศาสดาในที่นั้น

ครั้นเสร็จภัตกิจ รับสั่งกับพระสารีบุตรว่า “วันนี้เราภาษิตธรรมคัมภีร์นี้แก่พระพุทธมารดา เธอจงบอกธรรมนั้นแก่นิสิต ๕๐๐ ของเธอ” แล้วเสด็จกลับไปสู่เทวโลก ทรงแสดงธรรมต่อจากพระพุทธนิรมิตแสดง

ส่วนพระสารีบุตรกลับไปแสดงธรรมนั้นแก่ศิษย์ของท่านเช่นนี้ทุกวันตลอดไตรมาส ภิกษุนิสิต ๕๐๐ เหล่านั้น เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จอยู่ในเทวโลก ได้เป็นผู้ชำนาญในพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ในพรรษานั้นกว่าภิกษุทั้งปวง

ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ภิกษุเหล่านั้นเป็นค้างคาวอาศัยอยู่ที่เงื้อมผาแห่งหนึ่ง ได้ฟังพระเถระ ๒ รูป เดินจงกรมแล้วท่องพระอภิธรรมอยู่ ค้างคาวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันธ์ เหล่านี้ชื่อธาตุ เพียงแต่ถือเอานิมิตในเสียงนั้นเป็นสำคัญ จุติจากอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่ง จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว บังเกิดในเรือนตระกูลของชาวกรุงสาวัตถี ได้เห็นพระพุทธองค์ ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ มีความเลื่อมใส ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตร ได้เป็นผู้ชำนาญในปกรณ์ ๗ ดังนี้

พระบรมศาสดาทรงแสดงพระอภิธรรมโดยทำนองนั้นตลอดไตรมาส ในกาลจบเทศนา การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดามากมาย พระพุทธมารดาได้ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผล

ครั้นใกล้เวลาจะออกพรรษา บริษัททั้งหลายที่คอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ตลอดเป็นเวลา ๓ เดือน ได้ขอให้พระโมคคัลลานะขึ้นไปกราบทูลถามวันเสด็จกลับลงมา กล่าวว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นพระบรมศาสดาแล้วจักไม่ไปจากที่นี้ พระโมคคัลลานะขึ้นไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า “พระองค์จักเสด็จลงเมื่อใด พระเจ้าข้า”

พระพุทธองค์รับสั่งถามถึงพระสารีบุตร ทรงทราบว่าอยู่ที่สังกัสสนคร จึงตรัสกับท่านพระโมคคัลลานะว่า ในวันที่ ๗ จากนี้ เราจักลงที่ประตูเมืองสังกัสสะ ในวันมหาปวารณา ผู้ใดใคร่จะพบเราก็จงไป ณ ที่นั้นเถิด

พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ ณ ประตูเมืองสังกัสสะ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสาวัตถี ๓๐ โยชน์ ในวันมหาปวารณา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ อันเป็นพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ สถานที่เหยียบพระบาท ณ ประตูเมืองสังกัสสะ ชื่อว่า อจลเจติยสถาน

วันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลก ท้าวสักกเทวราชรับสั่งให้วิสสุกรรมเทพบุตร เนรมิตบันไดแก้วมณีตรงกลาง สำหรับพระบรมศาสดา บันไดทองอยู่ด้านขวาสำหรับเหล่าเทวดา และบันไดเงินอยู่ด้านซ้ายสำหรับเหล่ามหาพรหม เมื่อพระพุทธองค์เสด็จลง ท้าวมหาพรหมกั้นฉัตร ท้าวสักกเทวราชทรงรับบาตร ท้าวสุยามเทวราช พัดด้วยวาลวีชนีอันเป็นทิพย์ ปัญจสิขเทพบุตรบรรเลงพิณ มาตลีเทพบุตรถือของหอมและดอกไม้ทิพย์นมัสการอยู่ ห้อมล้อมด้วยหมู่เทวดาและพรหม เสด็จลงที่เมืองสังกัสสะ

พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร เป็นผู้ถวายบังคมรับเสด็จก่อนผู้ใด พระอุบลวรรณาเถรี เข้ามาถวายบังคมต่อจากพระสารีบุตร จากนั้นบรรดามหาชนที่ตามมาคอยเฝ้ารอรับเสด็จ ณ ที่นั้น พระพุทธองค์ทรงดำริว่าชนเหล่านี้รู้กิตติศัพท์ของพระโมคคัลลานะในฐานะเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์ รู้ว่าพระอนุรุทธะเป็นผู้เลิศทางทิพจักขุ รู้ว่าพระปุณณะเป็นผู้เลิศทางธรรมกถึก แต่บริษัทนี้มิได้รู้จักพระสารีบุตรว่าเลิศด้วยคุณอะไร จึงตรัสถามปัญหากับพระเถระ พระสารีบุตรแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ทั้งปัญหาของปุถุชน พระเสขะและพระอเสขะ

ในครั้งนั้น มหาชนจึงได้รู้จักพระสารีบุตรว่า เป็นผู้เลิศทางปัญญา พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สารีบุตรมิได้เป็นผู้มีปัญญาแต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในอดีตก็เป็นผู้เลิศด้วยปัญญา แล้วตรัส ปโรสหัสสชาดก แก่มหาชน

โทร 089-1094455 หรือ Line: fafatravel

1,296 total views, 2 views today

เชิญร่วมแสวงบุญในเดือนแห่งมหามงคล “ทำดีเพื่อพ่อทั้งแผ่นดิน” ๙ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แสวงบุญ ทำบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ๙ วัน ๘ คืน

รอบพิเศษ จัดสิ่งนี้เพื่อคุณ เรากล้าทำในสิ่งใหม่ๆ

กับเส้นทางการเดินทางและพักผ่อนตลอดระยะเวลาแสวงบุญ

เรากล้าที่จะคิด และกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ดี ที่สุด

เพราะเราตระหนักเสมอว่า คุณคือครอบครัวของเรา ที่ร่วมเดินทางไปกับเรา

ฟาฟา ทราเวลขอเรียนเชิญ สาธุชนและผู้มีความประสงค์จะร่วมเดินทางแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมจุดสำคัญต่างๆ

ในเดือนแห่งมหามงคล “ทำดีเพื่อพ่อทั้งแผ่นดิน” มอบสิ่งดีที่สุดให้กับคนที่คุณรักและเคารพที่สุด ณ ดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา กับกิจกรรมดีๆ ณ ดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา

➽เชิญร่วมเดินทางกับคณะแสวงบุญ ฟาฟา ทราเวล ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แสวงบุญ ทำบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ๙ วัน ๘ คืน14045722_578482978990476_3334275512029222370_n

➽➽ นำพาบุญใหญ่ ด้วยความเมตตาจาก องค์หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ๕๗ พรรษา ๗๗ ปี วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระสุปฏิปันโนที่เมตตา นำพาสาธุชน แสวงบุญ ทำบุญ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ร่วมเจริญจิตภาวนา ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน และสถานที่สำคัญต่างๆตามเส้นทางแสวงบุญ อาทิเช่น เขาคิชฌกูฎ วัดเชตวันมหาวิหาร พร้อมทอดผ้าป่าร่วมบูรณะและก่อสร้างวัดไทย ในประเทศอินเดีย เป็นการร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลาแสวงบุญ


➽➽ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่องค์หลวงปู่ประสิทธิ์ ฉันทาคโม ได้เดินทางสู่ประเทศอินเดีย เนปาล องค์หลวงปู่เมตตานำพาผู้แสวงบุญ ร่วม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และ เจริญจิตภาวนา ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมทั้งร่วมอุทิศส่วนกุศล สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่สุดในหนึ่งชีวิต ณ สถานที่สำคัญต่างๆ ที่ได้จาริกแสวงบุญ
➽➽ พร้อมกันนี้ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศิษยานุศิษย์ร่วมมุฑิตาสักการะองค์หลวงปู่ ในวันครบรอบอายุ ๗๗ ปีเต็ม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่

➽การเดินทาง ฟาฟาทราเวล ได้จัดเส้นทางการเดินทางแบบพิเศษสุดสำหรับ ให้บริการผู้ร่วมแสวงบุญ รวมถึงการดูแลธาตุขันธ์ขององค์หลวงปู่ ในราคาที่ประหยัดที่สุด มีเส้นทางการเดินทางและพักผ่อนดังต่อไปนี้ ด้วยเหตุนี้ระยะเวลาการเดินทางจึงได้เพิ่มเป็น 9 วัน 8 คืน เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และพักโรงแรมทั้งหมดทุกวัน


✰วันที่หนึ่ง |วันที่ ๙ ธันวาคม ๕๙ | ออกเดินทางช่วงเย็น เมื่อถึงเมืองโกลกาต้า นำพาทุกท่าน เข้าสู่ที่พักผ่อนโรงแรมพร้อมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

พิเศษเหนือกว่าทริปไหนที่เคยจัดมา พักโรงแรมก่อนเริ่มแสวงบุญ


✰วันที่สอง |วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๕๙ | บินเครื่องบินภายในประเทศสู่เมืองปัตนะ พาทุกท่านเดินทางแสวงบุญจากเมืองปัตนะ ไวสาลี จนถึงเมืองกุสินารา เข้าสู่ที่พักโรงแรม

เมืองปัตนะ | เมืองไวสาลี | สังเวชนียสถาน  ปรินิพพาน


✰วันที่สาม |วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ กุสินารา หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ปรินิพพาน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองลุมพินี เข้าสู่ที่พักโรงแรม

สังเวชนียสถาน  ปรินิพพาน และ ลุมพินี


✰วันที่สี่ |วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ลุมพินี หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล จากนั้นเดินทางสู่เมืองสาวัตถี เข้าสู่ที่พักโรงแรม

สังเวชนียสถาน ลุมพินี | สาวัตถี


✰วันที่ห้า |วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ เชตวันมหาวิหาร สถานที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานที่สุด และกราบนมัสการสถานที่สำคัญต่างๆ รอบเมืองสาวัตถี จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาราณสี เข้าสู่ที่พักโรงแรม

พาราณสี


✰วันที่หก |วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ธัมเมกสถูป เมืองสารนาถ หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรม ร่วมสวดมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร เรียนให้รู้ถึงการเกิดขึ้น และจบสิ้น ด้วยการดับลงในที่สุด.และกิจกรรมอื่นๆ ณ เมืองพาราณสี อาทิเช่นการล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา จากนั้นเดินทางสู่เมืองพุทธคยาเข้าสู่ที่พักโรงแรม

พาราณสี | สารนาถ | พุทธคยา


✰วันที่เจ็ด |วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๕๙ | ร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธคยา หนึ่งสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่ตรัสรู้ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ คณะศิษยานุร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและ มุฑิตาสักการะองค์หลวงปู่พร้อม อาราธนานิมนต์ องค์หลวงปู่ขอความเมตตาแสดงพระธรรมเทศนา แก่สาธุชน ณ บริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ช่วงค่ำพักผ่อน เข้าสู่ที่พักโรงแรม

พุทธคยา


✰วันที่แปด |วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๕๙ | เดินทางขึ้นเขาคิชฌกูฎ ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก กราบสักการะและนมัสการมูลคันธกุฎิ กุฎิหลังแรกที่พระพุทธองค์ พร้อมทั้งสถานที่สำคัญ ณ เมืองราชคฤห์และนาลันทา จากนั้นเดินทางเพื่อต่อเครื่องบินภายในประเทศ จากปัตนะ สู่เมืองโกลกาต้า เข้าสู่ที่พักโรงแรม

พุทธคยา | ราชคฤห์ | นาลันทา | กัลกาต้า

พักผ่อนหนึ่งคืนก่อนเดินทางกลับสู่ไทย ใครไม่ทำแต่เราทำ


✰วันที่เก้า |วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๕๙ |หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อย พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


ฟาฟา ทราเวล จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่มีความสนใจร่วมเดินทาง จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ในครั้งนี้ ถือเป็น รอบการเดินทางที่พิเศษที่สุด ที่ทางฟาฟา ทราเวลได้ตัดสินใจ จัดรอบการเดินทางพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะนำพาทุกท่านได้แสวงบุญ และเดินทางอย่างสบาย พักผ่อนสบาย เพื่อให้กายพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม ณ สถานที่สำคัญต่างๆ

➽ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางอยู่ที่ ๔๒,๕๐๐ บาทต่อท่าน สำหรับท่านที่เดินทางท่านเดียว จะมีค่าใช้จ่ายในการพักห้องเดี่ยวเพิ่มเติม
➽พักโรงแรมระดับ๓-๔ดาว ๘ คืน พักห้องละ๒ ท่าน
➽เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ๓๔ ที่นั่ง
➽บินสายการบินระหว่างประเทศ Indigoจาก กรุงเทพ-โกลกาต้า
➽บินโดยสายการบินในประเทศ จำนวน ๒ รอบ จาก โกลกาต้า-ปัตนะ และจาก ปัตนะ-โกลกาต้า

รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ ๐๘๙-๑๐๙๔๔๕๕ (089-1094455) หรือ ไลน์มาที่ fafatravel

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มโทร 089-1094455 หรือ LINE มาที่ fafatravel

1,358 total views, no views today

แสวงบุญอินเดีย พักโรงแรมหรู ชิมไก่แทนดอรี่ขั้นเทพ!!!

แสวงบุญ + อินเดีย + ทัชมาฮาล พักโรงแรม 4 ดาว พบกับสุดยอดอาหาร ชิมไก่แทนดอรี่ ขั้นเทพ เมืองเดลี พบกับสุดยอดทริปแห่งปี จัดแค่ครั้งเดียว จองด่วน https://goo.gl/QSC9j9

13934771_580243848814389_1519824055452453650_n

 

พิเศษเหนือใคร บินภายในไปพุทธคยา CCU-PATNA พบกับเที่ยวบินสุดสบาย เดินทางออกจาก กทม ช่วงเย็น พักผ่อน ณ โรงแรมเมือง โกลกาต้าให้หายเหนื่อย 1 คืน ก่อนแสวงบุญ พร้อมอาหารเย็นและอาหารเช้า ฟรี !!!!!! ก่อนเดินทางแสวงบุญ

Bodhgaya | Varanasi | Kushinagar | Lumbini | Rajgir | Nalanda | Vaishali | Saravasti | Lucknow | Sankasia | Agra | Delhi
โทร 089.109.4455 / 095.956.1811 /095.816.5225 /02.512.5568
LINE ID: fafatravel

741 total views, no views today

ข้อเสนอพิเศษ จองทัวร์แสวงบุญรอบ 19-28 พย59 สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล+เดลี+สังกัสสะ จองเป็นคู่จาก43,900 ต่อท่าน เหลือ 42,500 บาทต่อท่าน เพียง 3 คู่เท่านั้น

พบข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางร่วมแสวงบุญ

จองเป็นคู่จาก43,900 ต่อท่าน เหลือ 42,500 บาทต่อท่าน เพียง 3 คู่เท่านั้น

รอบสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล เดลี และสังกัสสะ

เดินทาง 19-28 พย.59 (10 วัน 9 คืน)

สายการบิน Indigo และบินภายในไปกลับ CCU-PAT/DEL-CCU

พักโรงแรม 6 คืน และพักวัด  3 คืน

ขนาดกรุ๊ป 28 ท่าน

พิเศษพักโรงแรม 4 ดาว ก่อนบินภายใน ณ เมืองโกลกาต้า

พิเศษอาหารเย็น ณ วันเดินทางถึงเมืองโกลกาต้า

พิเศษรถรับส่งระหว่างสนามบิน ถึงโรงแรมที่พัก

พิเศษบินภายในจาก CCU – PAT

รับรับข้อเสนอนี้ด่วนเหลือเพียง 6  ท่านสุดท้าย

เราขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษ

ให้ท่านไม่เหนื่อย ก่อนเดินทางแสวงบุญ

กับโรงแรมที่พัก ณ เมืองโกลกาต้า ก่อนบินภายใน

  • รอบการเดินทางที่แสนสบาย ออกเดินทางจากกรุงเทพ 16.30น. ถึงโกลกาต้า 17.30น.
  • อาหารค่ำอย่างดี ให้ท่านอิ่มอร่อย
  • ห้องพักอย่างดี ณ โรงแรมในเมืองโกลกาต้า ระดับ 4 ดาว
  • อาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  • รถรับส่งจากสนามบิน
  • ที่พักอยู่ใกล้สนามบิน!
  • อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง!

ทั้งหมดนี้เราจัดให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ในรอบแสวงบุญ

ระหว่างวันที่  19-28 พฤศจิกายน 59 กรุ๊ป(28) สถานะตอนนี้  ใกล้เต็มแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามโปรแกรมการเดินทางแบบละเอียด กรุณาโทรสอบถาม มาที่ 089-1094455 หรือ LINE มาที่ fafatravel

ข้อเสนอดีดี แบบนี้ เพียงท่านร่วมเดินทางกับเรารอบใดรอบหนึ่ง

19-28 พฤศจิกายน 59 ราคา 43,900 บาทต่อท่าน


สำหรับที่พัก เราขอรีวิว ที่พักแรก ณ เมืองโกลกาต้า เราเดินทางถึงอินเดียอยากให้ทุกท่านมีรอยยิ้มและความสุข

ตัวอย่างโรงแรมที่เราเลือกใช้คือเกรดมาตรฐานเช่น Pipal Tree Hotel Kolkata *หรือเทียบเท่า

ขอให้ทุกท่านทีความสุขในการเดินทางแสวงบุญ และทำบุญใหญ่ ณ ประเทศอินเดีย

ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์โรงแรม http://pipaltreehotel.com

827 total views, no views today

ขอขอบคุณในความเมตตาของหลวงพ่อบุญล้อม วัดพันเสา ที่ไว้วางใจกับ ฟาฟา ทราเวล ร่วมเดินทางแสวงบุญไปกับเรา

ฟาฟา ทราเวล ร่วมถวายเทียนและปัจจัยร่วมบุญสร้างกุฏิสงฆ์ 1,000 บาท ถวายวัดพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลวงพ่อบุญล้อมเจ้าอาวาสวัด ท่านเมตตาให้พรกับคณะทำงาน ฟาฟา ทราเวล คิดหวังในสิ่งที่ดีก็ขอให้สำเร็จลุล่วง และหลวงพ่อได้ขอร่วมเดินทางแสวงบุญไปกับคณะแสวงบุญ ในรอบเดือนพฤศจิกายน นี้แน่นอน อย่างน้อย 1 ที่
ขอขอบคุณในความเมตตาของหลวงพ่อที่ไว้วางใจกับ ฟาฟา ทราเวล ร่วมเดินทางแสวงบุญไปกับเรา สาธุครับ 12 สค 59
13987315_1235973056434839_1920569266_o

13987293_1235973043101507_2050924503_o

746 total views, no views today