ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์หนองป่ายาง จ.เชียงราย ยอดผ้าป่า ๒๐,๐๐๐ บาท

ปิดยอดที่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์หนองป่ายาง จ.เชียงราย

ฟาฟาทราเวล ได้เดินทางสู่เมืองเชียงราย วันที่ 13 สค 59 ที่ผ่านมา ได้ร่วมทำบุญใหญ่สร้างพระประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์หนองป่ายาง  จ.เชียงราย โดยมีพระอาจารย์นภัสสกร นาถสีโล เป็นประธานสงฆ์รับมอบผ้าป่าร่วมสมทบทุนก่อสร้างพระประธาน หน้าตัก 30 นิ้ว สกัดด้วยหิน ณ สำนักสงฆ์ โดยพระอาจารย์นภัสสกร มีเมตตายิ่งท่านช่วยเหลือเกลื้อกูล มายังฟาฟา ทราเวล เป็นอย่างดี ทั้งแนะนำและให้ข้อคิดข้อธรรม ในการแสวงบุญยังสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อินเดีย เนปาล ในโอกาสนี้ ฟาฟา ทราเวลขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่ร่วมบุญมา ณ ที่นี้

 

1 นางวลัยรัตน์,พ.อ.ประวิทย์ – มณีวรรณ ลีวัฒนา และครอบครัว 7,995
2 คุณสิทธา – พัตติกา – ดวิษ ลาภกระจ่าง-ฟาฟา ทราเวล  2,005
3 คุณธนาคาร – อารี-สุภา -ทองธนา มนัสภากรและคุณธารทิพย์ – อรสา-สมบุญ ฟาพานิช ครอบครัว และสัตว์เลี้ยง 500
4 คุณพ่อพิภพ – คุณแม่จุลสุดา กมลรัตน์ และคุณพ่อบรรยงค์ ลีวัฒนา 2,000
5 คุณนพวรรณ ถนอมสังข์ และครอบครัว 100
6 คุณยุรพร เหลืองนิยมกุล และครอบครัว 100
7 คุณสมศักดิ์ – วิไลพร ศรีแจ่ม และครอบครัว 50
8 คุณแม่ดวงธรรม เพชรรัตน์ และครอบครัว 500
9 คุณณปภัช ทองสดายุและครอบครัว 100
10 คุณภทร พงษ์กระสินธุ์และชญาภา นาคเสวี 400
11 คุณอดิศักดิ์ ตั้งศีลสัตย์ และคุณอัตภาวรรณ กลางสุพรรณ 150
12 คุณพิชญา แก้ววงศ์ และคุณรัตน์วรา อิณทิยา 100
13 คุณสายหยุด นันทะสิงห์ 250
14 คุณวิทูล เตชะอมฤตาลัย 50
15 คุณกวิน – ปรานอม -ปวริศา ขวัญมิ่ง 200
16 คุณอมรรัตน์ สมเจตน์เลิศเจริญ 150
17 คุณวันชัย – ศุภลักษณ์ – เขมจิรา อุดมทิตรัชต์ 150
19 คุณโชติกา สวัสดี 50
20 นส.ธนวรรณ กมลรัตน์ 100
21 นส.โสมวรรณ กมลรัตน์ และ ด.ช.ธนิศร์ แสงเจริญ 200
22 นส.รติบรรพ์ โสมะบุตร และครอบครัว 200
23 นางชมสุข ตีระวัฒนพงศ์ และครอบครัว 200
24 พ.ท.ณัฐพล-นางณัฐชนิดา อริยรัตนธรรม และครอบครัว 200
25 นส.วรรณศรี แซ่ลี่ 500
26 นางกชพรรณ ปุณยกมลพงศ์ 100
27 นส.ณัฐชนันท์ ปุณยกมลพงศ์ 100
28 นายสหทัศน์ ลีวัฒนา 100
29 ด.ช.สุขพัฒน์ ลีวัฒนา 100
30 ด.ญ.ณัฐมนต์ ลีวัฒนา 100
31 ด.ญ.ณัฐนันท์ ลีวัฒนา 100
32 คุณอัมพร ปิยะ พร้อมครอบครัว 50
33 คุณภาคชาครี จิณณ์เศรษโฐและคุณดารณี ทองอิน 200
34 คุณไพฑูรย์ สุวรรโณ และคุณรัตนภรณ์ ปิ่นเจริญ 200
35 คุณแม่เอ็ง แซ่อึ้ง 200
36 คุณยุทธนา – ประพิศ รุ่งพิพัฒน์อรุณ 500

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

13975430_925270094266810_6462810315722758669_o13996253_925269000933586_8650877654698104426_o13925505_925268970933589_3394553142891338100_o13987611_925268774266942_3626580105300280136_o13926039_925268744266945_2573483933220327699_o13938291_925268654266954_6036666549154232645_o13937939_925268700933616_1385881159318896129_o13920066_925268710933615_1856882012543881033_o

Loading