การเดินทางแสวงบุญ อินเดีย เนปาล ถ้ำอชันต้า เอลโรล่า ศรีลังกา และอื่นๆ

ข้อมูลการเดินทางแสวงบุญ

สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล และประเทศอื่นๆ ในพุทธศาสนา

วันนี้ฟาฟา ทราเวลนำพาทุกท่าน น้อมรำลึก

๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ลำดับที่ ๑ : ลุมพินีวัน

“ดินแดนแห่งการประสูติของพระพุทธองค์”

ปัจจุบันลุมพินีวันตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย การเดินทางจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ข้ามผ่านด่านโสโนลี และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้ง ๒ ประเทศคืออินเดียและเนปาล

ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี

หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ในยุคสมมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช (ราว ๒๘๐-๓๕๐ ปีหลังจากพุทธกาล) ได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติ ณ สถานที่แห่งนี้ (หากเรามองไปในส่วนยอดเสา จะมองเห็นตัวอักษรที่ยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจน)

โดยหลังจากพุทธปรินิพาน กษัตริย์ซึ่งได้รับส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในสถูปแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากลุมพินีวันนัก จวบจนพุทธศักราชได้ ๒๙๔ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีป พร้อมด้วยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ (หรือพระอุปคุต) ได้เสด็จมานมัสการ ณ ลุมพินีนี้ พระองค์โปรดฯ ให้พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระนำทางและชี้จุดที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ แล้วทรงสร้างอาราม พระเจดีย์และเสาศิลาจารึกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่า ลุมพินีวันนี้มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งเสาศิลาหินทรายของพระเจ้าอโศกยังคงตั้งอยู่ ณ ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสำคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” (เรามักจะสวดมนต์ สักการะบริเวณจุดนี้) เป็นสถานที่ที่ระบุว่า เป็นจุดประสูติของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดำเนินได้เจ็ดก้าวในวันประสูติ (พ.ศ. ๙๕๐) เป็นรอบพระบาทน้อย ที่เราสามารถเข้าไปสักการะได้ และยังเห็นด้วยตาด้วยศรัทธา ปัจจุบันภายในวิหารไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์ทำการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพภายในวิหารได้ครับ

#แล้วไปกันนะครับ


วันนี้ฟาฟาทราเวลจะนำพาทุกท่านสักการะ สังเวชนียสถานลำดับที่ ๒ “พุทธคยา”

พุทธคยา: สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธคยา คือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด ๑ ใน ๔ แห่ง ของชาวพุทธ เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู

พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น

นอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยา ยังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา เป็นต้น

สำหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ ๑ ใน ๔ แห่งของพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ. 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก

พุทธคยาในสมัยพุทธกาล อยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนิคมชื่อว่าอุรุเวลา ในแคว้นมคธ เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยาเพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ ณ โพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลา 7 สัปดาห์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องราวของตปุสสะ และภัลลิกะ 2 พ่อค้า ที่เดินทางผ่านมาเห็นพระพุทธองค์มีพระวรกายผ่องใส จึงเข้ามาถวายข้าวสัตตุผลและสัตตุก้อน แล้วแสดงตนเป็นทวิวาจกอุบาสก ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะคู่แรกของโลก และพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระเกศาแก่พ่อค้าทั้งคู่เป็นที่ระลึกในพุทธานุสสติด้วย

ปัจจุบันพุทธคยาได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุที่สำคัญ ๆ ที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะคือ พระมหาโพธิเจดีย์ อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเจดีย์ 4 เหลี่ยม สูง 170 ฟุต วัดโดยรอบฐานได้ 121.29 เมตร ภายในประดิษฐาน พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปที่รอดจากการถูกทำลายจากพระเจ้าศศางกา พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะปาละ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลก

พระแท่นวัชรอาสน์ แปลว่าพระแท่นมหาบุรุษใจเพชร สร้างด้วยวัสดุหินทรายเป็นรูปหัวเพชรสี่เหลี่ยม กว้าง 4.10 นิ้ว 7.6 นิ้ว หนา 5 นิ้วครึ่ง ประดิษฐานอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นพระแท่นจำลองขึ้นทับพระแท่นเดิม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ จุดนี้

ปัจจุบัน ประชาชนและรัฐบาลประเทศศรีลังกาได้อุทิศสร้างกำแพงแก้วทำด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์ และนอกจากนี้ บริเวณพุทธคยาและโดยรอบยังมีสถานที่สำคัญมากมาย เช่น กลุ่มพระเจดีย์เสวยวิมุตติสุข สระมุจลินทร์ บ้านนางสุชาดา ถ้ำดงคสิริ (สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญทุกกรกิริยา) วัดพุทธนานาชาติ เป็นต้น

แล้วไปกันนะครับ


🌟 การเดินทางเพื่อจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย (ที่คิดถึง) 🌟

🚩 ฟาฟาทราเวล ขอนำพาทุกท่านกราบสักการะสังเวชนียสถาน ณ เมืองสารนาถ แคว้นเมืองพาราณสี ที่แสดงปฐมเทศนา สถานที่สำคัญในพุทธศาสนา

🌿 สารนาถ หรือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ในวันเพ็ญอาสาฬหมาส ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี

🏛️ สถานที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ และเป็นที่อาศัยของกวางที่พระเจ้ากรุงพาราณสีโปรดพระราชทานไว้ สร้างความคุ้มครองด้วยคุณธรรมของพระยากวางโพธิสัตว์

📜 ธัมเมกขสถูป สถูปโบราณทรงบาตรคว่ำ ก่อด้วยหินทราย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นสถานที่แสดงธรรมที่นำพาให้ถึงความหลุดพ้น

🙏 สารนาถ เป็นบุญสถานของผู้ที่มาแสวงบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั่วโลก ด้วยสำคัญที่ว่าเป็นสังฆรัตนะที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ครั้งแรกของโลก

📅 อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นด้วยตัวท่านเอง ในวันที่ 8-16 พ.ย. 67 🚌 เดินทางสะดวกสบาย พร้อมไกด์ดูแลใกล้ชิด 📞 สอบถามข้อมูลและจองด่วน โทร 025125568

#ทัวร์พุทธคยา #สังเวชนียสถาน #ฟาฟาทราเวล #จาริกแสวงบุญ #พาราณสี #สารนาถ #เดินทางสะดวกสบาย #ไกด์ดูแลใกล้ชิด


วันนี้ฟาฟา ทราเวลนำพาทุกท่าน น้อมรำลึก

๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ลำดับที่ ๔ : เมืองกุสินารา

ดินแดนพุทธปรินิพพาน

กุสินารา : มหานครแห่งแคว้นมัลละ เมื่อครั้งพุทธกาลเป็นเมืองปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากมีคำถามว่าเพราะเหตุใด พระพุทธองค์จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จมาปรินิพพานยังเมืองกุสินารา ทั้งที่จะต้องเดินทางมาในระยะทางที่ไกลมาก ในขณะที่พระชนมายุ ๗๙ พรรษา และยังทรงพระประชวร แต่ยังทรงมีสติสัมปชัญญะมั่นคง ทรงอดกลั้นเวทนานั้นด้วยพลังแห่งขันติธรรม คือ อธิวาสนขันติ

เหตุที่พระองค์เดินทางมายังเมืองนี้ครั้งสุดท้าย ได้มีแสดงโดยย่อ ในอรรถกถา มี ๓ ข้อ คือ:

 1. เพื่อแสดงมหาสุทัสสนสูตร กล่าวคือ ชนอันมากเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของตถาคตแล้ว จักสำคัญกุศลว่าควรกระทำ
 2. เพื่อโปรดปัจฉิมสาวก คือ สุภัททปริพาชก ให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
 3. เพื่อให้โทณพราหมณ์ระงับการวิวาท และทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

ในการเดินทางเพื่อมาสักการะ ณ กุสินารานี้ ปัจจุบัน เราจะสามารถเข้าไปทำการสักการะได้ 3 สถานที่สำคัญ คือ:

 • สาลวโนทาน: ในสถานที่แห่งนี้ มีพุทธวิหารปรินิพพานอันมีพระพุทธรูปปางพระปรินิพพานสีทองประดิษฐานอยู่เพื่อเป็นตัวแทนให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ ชวนให้เกิดความรู้สึกว่า เรานั้นได้เข้ามานมัสการพระบรมศพขององค์บรมศาสดาจริงๆ ดังนั้น หลายครั้งที่เราจะเห็นชาวพุทธทั้งชายไทยหรือต่างชาติ ได้ทำการสวดมนต์ทั้งน้ำตาด้วยความอาลัย ด้านหลังมีพระสถูปปรินิพพานขนาดใหญ่ โดยได้สร้างคร่อมแท่นปรินิพพาน พร้อมด้วยต้นสาละ
 • มกุฏพันธนเจดีย์: อยู่ห่างจากสาลวโนทยานไม่มากนัก เป็นสถานที่เคลื่อนพระบรมศพขององค์พระบรมศาสดาเพื่อทำการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ปัจจุบันเป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ขนาดใหญ่ แต่ยังตงเหลือซากแห่งความเศร้า เพื่อให้เราได้นึกถึงองค์พระศาสดาเป็นครั้งสุดท้าย โดยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญตรงกับวันที่เราเรียกว่า วันอัฐมีบูชา
 • โทณพราหมณ์เจดีย์: อยู่ห่างจากสถูปใหญ่ราว ๑ ก.ม. เป็นสถานที่ท่านโทณพราหมณ์ได้ทำการแบ่งพระบรมสาริกธาตุออกเป็น ๘ ส่วน เพื่อให้เจ้าแห่งแคว้นทั้ง ๘ เท่าๆ กัน และนำทะนานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือจากการแบ่งมาสร้างพระตุมพเจดีย์ที่เมืองกุสินารา ปัจจุบันสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ที่เราเหล่าชาวพุทธได้เดินทางมาสักการะเพื่อสักการะ ระลึกถึงลมหายใจสุดท้ายขององค์พระบรมศาสดาที่พระองค์ได้ให้ธรรมแก่เรา ให้เห็นความเป็นไปของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มาสิ่งใดเที่ยงแท้ แม้แต่พระองค์เอง เมื่อถึงวาระเวลาก็ต้องลาจากโลกนี้เช่นกัน

สิ่งที่คงเหลือไว้ให้เราและผู้ที่อยู่หนหลังระลึกถึงได้นั้น คือความกุศลและคุณงามความดีนั้นเอง

#แล้วไปกันนะครับ

“`

Loading

A00-05-ทัวร์สังเวชนียสถาน 4ตำบล บินตรงลงคยา พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ปี ก.พ. 2568

🌟 เรียนเชิญร่วมเดินทางแสวงบุญที่อินเดียและเนปาล 🌟

ฟาฟา ทราเวล 🙏ยินดีนำเสนอโปรแกรมแสวงบุญสู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ที่คุณไม่ควรพลาด! ✈️🕌

📆 ประสบการณ์ 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณเดินทางไปยัง:

รอบการเดินทาง :

 • ลุมพินีวัน: สถานที่ประสูติ
 • พุทธคยา: สถานที่ตรัสรู้
 • สารนาถ ณ ธรรมเมกขสถูป: สถานที่ปฐมเทศนา
 • สาวลวโนทยาน: สถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 🛕 รวมถึงการเยี่ยมชมเมืองราชคฤห์, นาลันทา, ไวสาลี, สาวัตถี และแม่น้ำคงคา

🏨 พักผ่อนหย่อนใจกับโรงแรมมาตรฐานดีเยี่ยม

📚 รับฟังธรรมะและข้อมูลที่น่าสนใจจากพระวิทยากรตลอดการเดินทาง

🙏 ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา อิ่มเอมด้วยความสงบ

🌿 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและสร้างบุญกุศล

🤝 การดูแลที่เป็นเลิศโดยทีมงานไทยและอินเดีย

✈️ เที่ยวบินตรงด้วยการบินไทย สู่พุทธคยา พร้อมอาหารไทยแสนอร่อย

📞 เปิดให้จองแล้ววันนี้! อย่ารอช้า, ร่วมเดินทางไปกับเรา และสัมผัสการเดินทางที่มากกว่าการท่องเที่ยว มาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในครั้ง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน!”

———–

⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร

📞02-5125568 /  0891094455

LINE ID: FAFATRAVEL  และ  @FAFATRAVEL

เข้าไลน์เพื่อติดตาม  : http://bit.ly/3M5N1LW

ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่

1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

รีวิว2024-02 ทริป 6-15 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

อิ่มบุญ อิ่มใจตลอด 10วัน9คืน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในล้านภาพแห่งความรู้สึก 💖บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด(ฟาฟาทราเวล)💖 🙏🙏ขอน้ …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-02 ทริป 6-13 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

💖บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด(ฟาฟาทราเวล)💖 🙏🙏ขอขอบพระคุณคณะท่านลูกค้าทริปแสวบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล รอบวันที่ 6-1 …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-02 ทริป 24-28 กุมภาพันธ์ 2567 ทัวร์ศรีลังกา 6วัน4คืน

เต็มอิ่มจริงๆ สำหรับทริปนี้ ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรา ฟาฟา ทราเวล เที่ยวสุดคุ้มไปกับ แล้วพบกันใหม่ในท …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-02 ทริป 22-27 กุมภาพันธ์ 2567 อชันต้า เอลโรล่า มุมไบ ปูเน่

เต็มอิ่มจริงๆ สำหรับทริปนี้ ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรา ฟาฟา ทราเวล เที่ยวสุดคุ้มไปกับ แล้วพบกันใหม่ในท …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-02 ทริป 19-28 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล เดินทางระหว่างวันที่ 19-28 ก.พ.2567 เส้นทางสังเวชียสถาน และ ทัชมาฮาล เดลี สวัสดีทุกท่านในวันท …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-02 ทริป 14-21 กุมภาพันธ์ 2567 สังเวชนียสถาน ภาพความประทับใจ

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์และคณะเดินทางทุกท่าน วันนี้วันสุดท้ายในการเดินทาง ทีมงานฟาฟา ทราเวล ขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลต่างๆที …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-01 เดินทาง5-7 มกราคม 67นครวัด 3วัน2คืน

ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ร่วมเดินทาง ท่องเที่ยวกัมพูชา นครวัด ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 67 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสใน …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-01 เดินทาง11-16 มกราคม 67 ทัวร์ศรีลังกา

🌟 ทัวร์ศรีลังกา – การเดินทางที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และวัฒนธรรม 🌟 ✈️6วัน4คืน แอร์เอเชีย 🇱🇰จองได้แล้ววันที่ LINE : @FAF …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-01 ทริปสังเวชนียสถาน 21-28JAN2024 8 วัน7คืน

เริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน สายการบินไทย การบินไทย บินตรงสู่คยา รอบนี้เดินทาง 21 ท่าน ขออนุโมทนาบุญครับ🙏 💥ผ้าพร …
อ่านเพิ่มเติม

รีวิว2024-01 VIP กรุ๊ปเหมา เที่ยวพะตะบอง นครวัด 4วัน3คืน รอบพิเศษ 13-16 มกราคม 67 บริการโดยฟาฟา ทราเวล สนใจสอบถามโปรแกรมทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ได้แล้ววันนี้ #ทัวร์กัมพูชา

เมืองพระตะบอง เป็นหัวเมืองสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นหัวเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบ และมี แม่ …
อ่านเพิ่มเติม

Loading

โปรแกรมทัวร์ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล 8วัน7คืน บินตรงคยา การบินไทย

เปิดรอบ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล #ทัวร์อินเดีย ฟาฟาทราเวล

เปิดจองวันนี้ – 14 พ.ค.67 เท่านั้น

ราคาโปรโมชั่นเพียง ท่านละ 39,900 บาท/ท่าน ทิปไกด์ 1,500 บาท
ราคานี้รวมทุกอย่าง
✅ ตั๋วเครื่องบินการบินไทย ชั้นประหยัด น้ำหนักกระเป๋า 25 KG
✅ ค่า Visa แบบ e-visa ประเทศอินเดีย ชนิดท่องเที่ยว 30 วัน เข้าออกได้ 2 ครั้ง
✅ ค่า Visa Nepal แบบ Visa on Arrival อายุ 15 วัน multiple entry
✅ค่าทัวร์ ต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล รวมที่พัก 7 คืน อาหารตามโปรแกรมการเดินทาง ค่าเข้าสถานที่ และ ค่ารถยนต์ปรับอากาศเดินทางพร้อมกรุ๊ปทัวร์
✅ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะ

Loading

A00-04-ทัวร์สังเวชนียสถาน 4ตำบล บินตรงลงคยา พักโรงแรมตลอดการเดินทาง การบินไทย รอบเดือน ธันวาคม 2567 โปรใหม่ล่าสุด

🌟 เรียนเชิญร่วมเดินทางแสวงบุญที่อินเดียและเนปาล 🌟

ฟาฟา ทราเวล 🙏ยินดีนำเสนอโปรแกรมแสวงบุญสู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ที่คุณไม่ควรพลาด! ✈️🕌

📆 ประสบการณ์ 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณเดินทางไปยัง:

รอบการเดินทาง :

 • ลุมพินีวัน: สถานที่ประสูติ
 • พุทธคยา: สถานที่ตรัสรู้
 • สารนาถ ณ ธรรมเมกขสถูป: สถานที่ปฐมเทศนา
 • สาวลวโนทยาน: สถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 🛕 รวมถึงการเยี่ยมชมเมืองราชคฤห์, นาลันทา, ไวสาลี, สาวัตถี และแม่น้ำคงคา

🏨 พักผ่อนหย่อนใจกับโรงแรมมาตรฐานดีเยี่ยม

📚 รับฟังธรรมะและข้อมูลที่น่าสนใจจากพระวิทยากรตลอดการเดินทาง

🙏 ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา อิ่มเอมด้วยความสงบ

🌿 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและสร้างบุญกุศล

🤝 การดูแลที่เป็นเลิศโดยทีมงานไทยและอินเดีย

✈️ เที่ยวบินตรงด้วยการบินไทย สู่พุทธคยา พร้อมอาหารไทยแสนอร่อย

Loading

ทัวร์รัสเซีย 2024 8วัน6คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็งดงามดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือ มีสองโปรแกรม แบบ 8 วัน 6 คืน และแบบ 7วัน5คืน

รับทำกรุ๊ปเหมารัสเซีย สอบถามโปรแกรมและรายละเอียดได้ที่ 02 5125568 หรือ LINE ID : @FAFATRAVEL

Autumn #ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็งดงามดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือ …. มาเที่ยวกับเราไม่ผิดหวังแน่นอน ฟาฟา ทราเวล ดูแลเอง บริการเอง ไม่ส่งต่อ !
เดินทางเดือน กันยายน หรือ ตุลาคม 2567
ราคาและโปรแกรมทัวร์ เร็วๆ นี้ รับจำนวนจำกัด
บินสายการบิน 5 ดาว บินเข้ามอสโคว์ – กลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Etihad Airways พร้อมรถไฟ SAPSAN มอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวครบ กับทีมงานคุณภาพ
✅ ที่พักระดับ 4ดาวเต็ม
✅ ไกด์คุณภาพ ทีมงานหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดการเดินทาง ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมเที่ยวชมจุดสำคัญ แบบคุ้มค่า
🌟 ไฮไลท์มอสโคว์
👉 Kremlin visit territory + cathedrals เยี่ยมชม ‘เครมลิน’ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุง มอสโคว์ พร้อมเข้าชม Assumption Cathedral, the Archangel’s Cathedral and the Annunciation Cathedral และเข้าชม the Armory. The Armory was the first museum in Moscow คุ้มค่า
👉 Red Square, St Basil’s Cathedral (ชมด้านนอก), ห้าง GUM
จุดถ่ายรูปยอดนิยม และสำคัญที่สุดเมื่อมาเยือน มอสโคว์ พร้อมเข้าชม St Basil’s Cathedral
👉Cathedral of Christ the Savior ชมด้านในไม่รวมวิวด้านบนสุด(Option)วิหาร’โดมทอง’ การก่อสร้างนานถึง 45 ปีด้วยกัน ในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชัยชนะในสงครามนโปเลียน พร้อมเข้าชมภายใน
👉Metro ride tour เที่ยวชมมอสโคว์ จุดเช็คอิน สถานีรถไฟใต้ดิน และเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน ช่วงสั้นๆ
👉สามจุดชมวิวที่สวยงาม เก็บบรรยายกาศ Autumn ฤดูใบไม้ร่วงอันสวยงาม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ MSU/ Sparrow Hills/ Park Novodevichi Prudy แห่งเมืองมอสโคว์
👉สินค้าของฝาก Arbat Street shopping
👉นั่งรถไฟ SAPSAN จากมอสโคว์ สู่ กลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Economy)
👉พัก มอสโคว์ 3 คืนสุดประทับใจ โรงแรมระดับ 4 ดาวมาตรฐาน
🌟 ไฮไลท์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็งดงามดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือ
👉พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum เข้าชมด้านใด
👉พระราชวังแคทเธอรีน Catherine Palace เข้าชมด้านใด
👉พระราชวังฤดูร้อน Peterhof
👉วิหารเซ็นไอแซค St. Isaac’s Cathedral เข้าชมด้านใด
👉โบสถ์แห่งหยดเลือด Church of Christ’s Resurrection (ชมด้านนอก Option ด้านในชำระเอง)
👉ถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมือง พร้อมเช็คอิน และ ชมคาเฟ่มากมาย
👉ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล Peter and Paul Fortress เข้าชมด้านใน วิหาร Peter and Paul
คุ้มค่าสุดประทับใจ ด้วยที่พักระดับ 4 ดาวมาตรฐาน 2 วันเต็ม
✳️ ห้วหน้าทัวร์ไทย เชี่ยวชาญเส้นทาง พร้อมดูแลและช่วยเหลือ สัมผัสการเที่ยว ช้อปปิ้ง และ ใช้บริการ Yandex ในการเดินทางในช่วง Free day เพื่อให้ช้อปปิ้งสินค้าที่ต้องการแบบเต็มอิ่ม
⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร
📞02-5125568
ติดต่อผ่าน LINE @fafatravel
เพิ่มเพื่อน https://lin.ee/zcvM7gp
https://fafatravel.com
ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

โบสถ์ที่สวยที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต้องเป็น มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.lsaac´s Cathedral) ยอดโดมฉาบด้วยทองคำแท้ 100 กิโลกรัม. จุดกลางของมหาวิหาร จะมีจุดให้ยืนแล้วจ้องไปที่จุดรวมพลัง เพื่อขอพร ให้ขอพลัง ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญในการมาท่องเที่ยว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย สวยสมคำล่ำลือครับ

Loading

ทัวร์รัสเซีย 2024 7วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็งดงามดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือ มีสองโปรแกรม แบบ 7วัน5คืน

รับทำกรุ๊ปเหมารัสเซีย สอบถามโปรแกรมและรายละเอียดได้ที่ 02 5125568 หรือ LINE ID : @FAFATRAVEL

หลงใหลในเสน่ห์ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 💫 #ทัวร์รัสเซีย

🏰 เมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิรัสเซีย, สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยความต้องการขยายอิทธิพลไปยังทะเลบอลติก 🌊 ในยุคนั้น, พระองค์มีกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่สุดในทะเลบอลติก!

🌉 อย่าพลาดสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเนวา ที่ไหลเชื่อมต่อจากใจกลางเมืองสู่อ่าวฟินแลนด์ 📸 ชมวิวที่หาที่เปรียบไม่ได้และเดินเล่นอย่างมีความสุขในอากาศที่เย็นสบาย

มาร่วมเดินทางและสร้างความทรงจำที่ไม่รู้ลืมไปกับเราที่ ฟาฟา ทราเวล! ยังมีอีกหลายไฮไลท์ที่เราจะขอแนะนำ ร่วมเดินทางไปรัสเซียกับ เรา ปลอดภัย เดินทางสะดวก เที่ยวช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะ บรรยากาศ5 ดาว

🌟 สำรวจเสน่ห์ไม่รู้ลืมของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เมืองหลวงเก่าแห่งจักรวรรดิรัสเซีย! 🏰

🎖️ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยปีเตอร์มหาราชเพื่อขยายอิทธิพลไปสู่ทะเลบอลติก, ในยุคที่รัสเซียมีกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด!

🛕 ไม่พลาดชมวิหารเซนต์ไอแซค, สัญลักษณ์แห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมที่หอมหวนด้วยประวัติศาสตร์ โดมทองคำของวิหารนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1!

🏛️ ยลโฉมสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและนีโอคลาสสิกที่งดงาม! ในทศวรรษ 1770, การออกแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกได้เริ่มเป็นที่นิยม โดยเซาร์สโกเย เซโลได้กลายเป็นบ้านพักฤดูร้อนที่หรูหราของราชสำนักแคทเธอรีนมหาราช, สร้างสรรค์โดยสถาปนิกชื่อดังยูริ เวลเทน!

✈️ เข้าร่วมการเดินทางกับเราที่ฟาฟา ทราเวล สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษ ในบรรยากาศที่สะดวกสบายและปลอดภัย ช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะ, เหมาะสำหรับการสร้างความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิต!

🌟 ติดต่อเราได้ทันทีเพื่อวางแผนการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของคุณ! 🌟

Autumn #ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็งดงามดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือ …. มาเที่ยวกับเราไม่ผิดหวังแน่นอน ฟาฟา ทราเวล ดูแลเอง บริการเอง ไม่ส่งต่อ !
เดินทางเดือน กันยายน หรือ ตุลาคม 2567
ราคาและโปรแกรมทัวร์ เร็วๆ นี้ รับจำนวนจำกัด
บินสายการบิน 5 ดาว บินเข้ามอสโคว์ – กลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Etihad Airways พร้อมรถไฟ SAPSAN มอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวครบ กับทีมงานคุณภาพ
✅ ที่พักระดับ 4ดาวเต็ม
✅ ไกด์คุณภาพ ทีมงานหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลตลอดการเดินทาง ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมเที่ยวชมจุดสำคัญ แบบคุ้มค่า
🌟 ไฮไลท์มอสโคว์
👉 Kremlin visit territory + cathedrals เยี่ยมชม ‘เครมลิน’ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุง มอสโคว์ พร้อมเข้าชม Assumption Cathedral, the Archangel’s Cathedral and the Annunciation Cathedral และเข้าชม the Armory. The Armory was the first museum in Moscow คุ้มค่า
👉 Red Square, St Basil’s Cathedral (ชมด้านนอก), ห้าง GUM
จุดถ่ายรูปยอดนิยม และสำคัญที่สุดเมื่อมาเยือน มอสโคว์ พร้อมเข้าชม St Basil’s Cathedral
👉Cathedral of Christ the Savior ชมด้านในไม่รวมวิวด้านบนสุด(Option)วิหาร’โดมทอง’ การก่อสร้างนานถึง 45 ปีด้วยกัน ในสมัยของพระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชัยชนะในสงครามนโปเลียน พร้อมเข้าชมภายใน
👉Metro ride tour เที่ยวชมมอสโคว์ จุดเช็คอิน สถานีรถไฟใต้ดิน และเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน ช่วงสั้นๆ
👉สามจุดชมวิวที่สวยงาม เก็บบรรยายกาศ Autumn ฤดูใบไม้ร่วงอันสวยงาม ใบไม้เปลี่ยนสี ณ MSU/ Sparrow Hills/ Park Novodevichi Prudy แห่งเมืองมอสโคว์
👉สินค้าของฝาก Arbat Street shopping
👉นั่งรถไฟ SAPSAN จากมอสโคว์ สู่ กลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Economy)
👉พัก มอสโคว์ 3 คืนสุดประทับใจ โรงแรมระดับ 4 ดาวมาตรฐาน
🌟 ไฮไลท์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็งดงามดุจราชินีแห่งยุโรปเหนือ
👉พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum เข้าชมด้านใด
👉พระราชวังแคทเธอรีน Catherine Palace เข้าชมด้านใด
👉พระราชวังฤดูร้อน Peterhof
👉วิหารเซ็นไอแซค St. Isaac’s Cathedral เข้าชมด้านใด
👉โบสถ์แห่งหยดเลือด Church of Christ’s Resurrection (ชมด้านนอก Option ด้านในชำระเอง)
👉ถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมือง พร้อมเช็คอิน และ ชมคาเฟ่มากมาย
👉ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล Peter and Paul Fortress เข้าชมด้านใน วิหาร Peter and Paul
คุ้มค่าสุดประทับใจ ด้วยที่พักระดับ 4 ดาวมาตรฐาน 2 วันเต็ม
✳️ ห้วหน้าทัวร์ไทย เชี่ยวชาญเส้นทาง พร้อมดูแลและช่วยเหลือ สัมผัสการเที่ยว ช้อปปิ้ง และ ใช้บริการ Yandex ในการเดินทางในช่วง Free day เพื่อให้ช้อปปิ้งสินค้าที่ต้องการแบบเต็มอิ่ม
⭐️ช่องทางสอบถามหรือจองโปร
📞02-5125568
ติดต่อผ่าน LINE @fafatravel
เพิ่มเพื่อน https://lin.ee/zcvM7gp
https://fafatravel.com
ฟาฟา ทราเวล ชื่อนี้การันตี คุณภาพ
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด สำนักงานใหญ่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08413

โบสถ์ที่สวยที่สุดในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต้องเป็น มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St.lsaac´s Cathedral) ยอดโดมฉาบด้วยทองคำแท้ 100 กิโลกรัม. จุดกลางของมหาวิหาร จะมีจุดให้ยืนแล้วจ้องไปที่จุดรวมพลัง เพื่อขอพร ให้ขอพลัง ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญในการมาท่องเที่ยว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย สวยสมคำล่ำลือครับ

Loading

ทัวร์ตุรกี2024

เส้นทางคลาสสิกแห่งตุรกี แพ็กเกจสุดพิเศษ พักสี่ดาว พาคุณสัมผัสกับสุดยอดไฮไลต์ ในเมืองสำคัญต่างๆ ขอแนะนำเส้นทางสุดพิเศษ Turkey Classical Route Golden Package Sep 2024 Updated

Istanbul -Bursa-Izmir -Kusadasi – Ephesus – Pamukkale – Konya -Cappadocia – Ankara – Bolu

🔹อิสตัลบลู Istanbul อิสตันบูล เป็นเมืองที่เชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตก และเป็นจุดหลอมรวมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีทั้งสถานที่สำคัญโบราณเช่น อายาโซเฟียและมัสยิดสีน้ำเงิน และความทันสมัย เมืองนี้มีตลาดคึกคักเช่นตลาดใหญ่ และมีทิวทัศน์และทริปเรือที่สวยงามบนช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบูลมีประวัติศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

🔹เมืองบูร์ซา 

“สัมผัสความอัศจรรย์ของเมืองบูร์ซา, อัญมณีล้ำค่าของตุรกี ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมอันยาวนานและสถาปัตยกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ และยอดเขาอูลูดาฆ์, มรดกแห่งธรรมชาติที่นำพาคุณสู่มุมมองสวรรค์บนดิน ที่นี่คุณจะได้พบกับการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ทั้งสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์, ตลาดท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวา, และอาหารท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยรสชาติอันเย้ายวน ในขณะที่ยอดเขาอูลูดาฆ์ ให้คุณได้สัมผัสกับกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย, ตั้งแต่การเดินป่าไปจนถึงการสกีในฤดูหนาว ประสบการณ์ที่บูร์ซาและอูลูดาฆ์นำเสนอ จะทำให้ทุกความทรงจำของคุณที่ตุรกีเป็นเรื่องราวที่ไม่อาจลืมเลือน”

🔹เมืองอิซเมียร์, หนึ่งในเมืองใหญ่และสำคัญของตุรกี, เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งแห่งทะเลอีเจียน ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี, อิซเมียร์ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหลายอารยธรรมโบราณ

อิซเมียร์เต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่ซากปรักหักพังของเมืองโบราณ, ตลาดและย่านการค้าที่คึกคัก, หาดทรายที่สวยงาม, ร้านอาหารและคาเฟ่ที่เสนออาหารท้องถิ่นแสนอร่อย, และเทศกาลวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์, โบสถ์, และมัสยิดที่งดงาม, ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาของเมือง

อิซเมียร์มีบทบาทสำคัญในเรื่องการคมนาคมและการขนส่ง, ด้วยท่าเรือที่ใหญ่หนึ่งในตุรกี ทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา ด้วยการผสมผสานระหว่างประเพณีและความทันสมัย ทำให้เมืองอิซเมียร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในตุรกี.

🔹 Ephesus Ancient  (เอฟฟีซัส) เป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดและสำคัญที่สุดในยุคกรีกและโรมันในประเทศตุรกี ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเซลชุกในจังหวัดอิซเมียร์ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในโลก ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี

Ephesus เป็นที่รู้จักด้วยสิ่งก่อสร้างที่งดงามและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น:

 • หอสมุดของเซลซัส: หนึ่งในหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบราณ ประดิษฐ์ด้วยสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและอลังการ
 • โรงละคร: หนึ่งในโรงละครโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 25,000 คน
 • มหาวิหารอาร์เทมีส: เคยเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณ
 • ถนนมาร์เบิล: ถนนที่ตัดผ่านใจกลางเมือง ประดับประดาด้วยหินอ่อนสีงาม

Ephesus มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งในแง่ของการเป็นศูนย์กลางทางศาสนา, การค้า, และการเมือง ในยุคกรีกและโรมัน พื้นที่โบราณคดีที่นี่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและสำรวจความอัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่จนถึงวันนี้.

🔹 Pamukkale ปามุกคาเล มหัศจรรย์ “ปราสาทของฝ้าย” ในภาษาตุรกี, เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในตุรกี และได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก. ตั้งอยู่ในจังหวัดเดนิซลี, มีความโดดเด่นด้วยทิวทัศน์ของหินปูนขาวสว่างซึ่งเกิดจากน้ำพุร้อนที่หลั่งไหลมานานหลายพันปี น้ำพุร้อนที่นี่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ที่ช่วยในการสร้างขั้นบันไดของหินปูนขาวนี้

Pamukkale ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักเพราะความสวยงามของทัศนียภาพเท่านั้น แต่ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นกัน บริเวณใกล้เคียงมีเมืองโบราณ Hierapolis ซึ่งเป็นเมืองโบราณยุคโรมันที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง เช่น โรงละคร, วัด, และห้องอาบน้ำ น้ำพุร้อนและสระน้ำเกลือใน Pamukkale ยังเป็นที่นิยมสำหรับการแช่น้ำเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางการแพทย์

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจทั้งในด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์, Pamukkale เป็นจุดหมายที่สมบูรณ์แบบ เพราะผสานรวมความงดงามทางธรรมชาติที่ไม่ธรรมดากับสถานที่โบราณคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ.

Pamukkale Thermal Pools เกิดจากการตกตะกอนของหินปูน เมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศนานเข้าก็กลายเป็นแอ่งหินปูนสีขาว พร้อมกับธารน้ำแร่ใต้ดินสีฟ้าที่จะไหลเอ่อขึ้นมามากเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ รวมกันเป็นแอ่งน้ำหินปูนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ สวยงามมากๆ เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆ

🔹Cappadocia  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและมีเอกลักษณ์ในตุรกี พาทุกท่านชมความสวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 1 วันเต็มดังนี้

🌟Goreme valley สถานที่นี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่ขุดเจาะจากหินและประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคริสตจักรยุคกลาง

🌟Pasabag Valley Cappadocia  : ปล่องไฟนางฟ้า หรือ หุบเขาพระ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในคัปปาโดเซีย ประเทศตุรกี ซึ่งโดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกตาคล้ายเห็ดหรือที่เรียกว่า “ปล่องควันแฟรี่” รูปทรงเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและการกัดกร่อนของธรรมชาติตลอดหลายปี หุบเขานี้มีประวัติศาสตร์ย้อนไปสู่ยุคคริสตจักรแรก ๆ โดยมีพระสงฆ์หลบภัยและสร้างที่อยู่อาศัยและโบสถ์ในหินอ่อนนุ่ม พระสงฆ์เซนต์ไซเมียน ที่มีชีวิตอยู่อย่างลำพังบนยอดหินปูนในหุบเขานี้ เป็นแรงบันดาลใจให้พระสงฆ์คริสต์จักรอื่น ๆ ทำเช่นเดียวกัน

หุบเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Goreme และไซต์หินของคัปปาโดเซีย ซึ่งเป็นมรดกโลกยูเนสโก นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว หุบเขายังมีความงามทางธรรมชาติและมุมมองที่งดงาม นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจปล่องควันแฟรี่ ไปตามเส้นทางเดินเท้า และเยี่ยมชมโบสถ์เล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขา ซึ่งตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากศตวรรษที่ 10

🌟Uchisar Castle : ปราสาทอุชิซาร์ในคัปปาโดเซียเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในภูมิภาคนี้ ปราสาทนี้สร้างขึ้นบนเนินเขาที่สูงที่สุดในคัปปาโดเซียและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูมิภาคโดยรอบ สร้างขึ้นจากหินปูนภูเขาไฟ ปราสาทนี้มีห้องและทางเชื่อมต่อภายในที่ขุดออกจากหิน ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากถึง 1,000 คน ปราสาทอุชิซาร์ถือเป็นจุดที่สำคัญของการป้องกันในภูมิภาคคัปปาโดเซียและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ธรรมดา

🌟Town of Avanos หมู่บ้านอวานอส (Avanos Villege)

🌟ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น Turkist Carpet 

Options : 

Balloon Tour ยามเช้า ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ และประกันการเดินทางไม่รับประกัน

Camel Valley การขี่อูฐในคัปปาโดเซีย  ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์

🔹Ankara เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองหลังจากอิสตันบูล อังการาเป็นที่รู้จักด้วยความทันสมัยและมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการปกครองและการเมืองของประเทศ ที่นี่มีอาคารราชการ สถานทูตต่างประเทศ มหาวิทยาลัย และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น อันอิตกาบีร์ สุสานของมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ผู้ก่อตั้งประเทศตุรกีสมัยใหม่ เมืองนี้เสนอการผสมผสานระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสมัยใหม่ รวมทั้งมีชีวิตชีวาทางเมือง อังการายังเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการขนส่งและการสื่อสารในตุรกี

🌟Salt Lake ทะเลสาบทุซในตุรกี, หรือ “Tuz Gölü” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่มีความเค็มสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในภูมิภาคอนาโตเลียกลาง มีความพิเศษในเรื่องของการสะสมเกลือ; ในช่วงฤดูร้อน น้ำจะระเหยทิ้งเกลือหนาๆ ทะเลสาบทุซยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า, เฉพาะนกฟลามิงโก, และเปลี่ยนสีตามฤดูกาลและแสงแดด ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น

🌟mausoleum of ataturk Anıtkabir, หรือสุสานของอตาเติร์ก, เป็นสุสานของมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีสมัยใหม่ ตั้งอยู่ในอังการา ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศตุรกี สร้างขึ้นระหว่างปี 1944 ถึง 1953 มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สุสานนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่พักพิงของอตาเติร์กเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ตุรกีสมัยใหม่และการเป็นรัฐชาติ มีการออกแบบให้สะท้อนถึงลักษณะความเป็นผู้นำของเขาและมรดกที่เขาทิ้งไว้ อนุสาวรีย์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมและเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม

Loading

ทัวร์อินเดีย นมัสการและกราบพระบรมสารีริกธาตุ เดลี และเที่ยวทัชมาฮาล 5วัน4คืนบินตรงการบินไทย

ทัวร์อินเดีย นมัสการและกราบพระบรมสารีริกธาตุ และเที่ยวทัชมาฮาล อัครา

Kapilavastu Piprahwa : โบราณวัตถุที่ได้รับการดูแลโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในนิวเดลี ถูกขุดพบที่พิปราวาในเขต Siddharthnagar ของอุตตรประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณ Kapilavastu (กบิลพัสดุ์)  การค้นพบโลงศพที่มีการสลักชื่อโดยวิลเลียม คลักซ์ตัน เป็ปเป้ (1852-1936 ค.ศ.) วิศวกรและผู้จัดการที่ดินชาวอังกฤษในปี 1898 ที่สถานที่สถูปนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ ข้อความที่สลักบนฝาซึ่งอ้างถึงโบราณวัตถุของพุทธและชุมชนของเขา ชาวสักยะ มีข้อความว่า: 

‘Sukiti bhatinam sa-bhaginikanam sa-puta-dalanam iyam salila nidhare

Bhaddhasa bhagavate sakiyanam.

การแปลข้อความนี้เป็นภาษาไทยมีความหมายประมาณว่า “เพื่อความสุขของพี่น้อง ทั้งที่มีภรรยาและลูก ของเหล่าญาติพี่น้อง นี่คือที่เก็บศิลาจารึก อุทิศให้แก่องค์พระศากยะมุนี (พระพุทธเจ้า) ที่มีความสัมพันธ์กับชาวสักยะ.”

ข้อความนี้มีการอ้างอิงถึงการเก็บของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและชุมชนของเขาภายในสถูปที่พิปราวา, อาจบ่งบอกถึงความเคารพและความสำคัญทางศาสนาที่ชาวสักยะมีต่อพระพุทธเจ้า

Loading

A00-05-ทัวร์สังเวชนียสถาน 4ตำบล บินตรงลงคยา พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ปี 2568 มาฆบูชา

🌟 เรียนเชิญร่วมเดินทางแสวงบุญที่อินเดียและเนปาล 🌟

ฟาฟา ทราเวล 🙏ยินดีนำเสนอโปรแกรมแสวงบุญสู่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ที่คุณไม่ควรพลาด! ✈️🕌

📆 ประสบการณ์ 9 วัน 8 คืน ที่จะพาคุณเดินทางไปยัง:

 • ลุมพินีวัน: สถานที่ประสูติ
 • พุทธคยา: สถานที่ตรัสรู้
 • สารนาถ ณ ธรรมเมกขสถูป: สถานที่ปฐมเทศนา
 • สาวลวโนทยาน: สถานที่ดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • 🛕 รวมถึงการเยี่ยมชมเมืองราชคฤห์, นาลันทา, ไวสาลี, สาวัตถี และแม่น้ำคงคา

🏨 พักผ่อนหย่อนใจกับโรงแรมมาตรฐานดีเยี่ยม

📚 รับฟังธรรมะและข้อมูลที่น่าสนใจจากพระวิทยากรตลอดการเดินทาง

🙏 ร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา อิ่มเอมด้วยความสงบ

🌿 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและสร้างบุญกุศล

🤝 การดูแลที่เป็นเลิศโดยทีมงานไทยและอินเดีย

✈️ เที่ยวบินตรงด้วยการบินไทย สู่พุทธคยา พร้อมอาหารไทยแสนอร่อย

Loading

รีวิว2024-02 ทริป 24-28 กุมภาพันธ์ 2567 ทัวร์ศรีลังกา 6วัน4คืน

เต็มอิ่มจริงๆ สำหรับทริปนี้ ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรา ฟาฟา ทราเวล เที่ยวสุดคุ้มไปกับ แล้วพบกันใหม่ในทริปถัดๆ ไป

#ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ทริปพิเศษสำหรับคนพิเศษ ขอขอบคุณพี่ๆ ทั้ง 8 ท่านที่ร่วมเดินทางแสวงบุญ และท่องเที่ยวไปยังประเทศศรีลังกา เราจัดจริงดูแลจริง แม้กรุ๊ปเล็ก หรือใหญ่ เราก็พร้อมบริการ ฟาฟา ทราเวล

Loading