ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบิน Myanmar Airway (8M)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
รหัสโปรแกรม : RGN002 สายการบิน : Myanmar Airways
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
วันเดินทาง : 23-25 ก.ย. , 23-25/29-31 ต.ค. , 4-6 พ.ย. , 3-5 /10-12 ธ.ค. 59 , 1-3 ม.ค. 60

rgn-8m-ads

04c40066c79faa8fa5f765e08cc7964b-png

เดินทางวันที่ 23-25 ต.ค. (วันปิยะ)

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

[su_button url=”http://www.softwarefly.com.s3.amazonaws.com/pdf/fafatravel/rgn-8m.pdf” target=”blank” style=”ghost” color=”#0f0d0d” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: chevron-right”]โปรแกรมทัวร์[/su_button]

อัตราค่าบริการ : 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ ค่าพักเดี่ยว
กันยายน 59: 23-25

พักโรงแรม 4 ดาว

13,900 /ท่าน 13,900 /ท่าน 12,900 /ท่าน 4,000.-
ตุลาคม 59: 23-25/29-31

พักโรงแรม 4 ดาว

13,900/ท่าน 13,900/ท่าน 12,900/ท่าน 4,000.-
พฤศจิกายน 59:4-6

พักโรงแรม 4 ดาว

13,900/ท่าน 13,900/ท่าน 12,900/ท่าน 4,000.-
ธันวาคม : 3-5 (วันพ่อ) 10-12                               (วันรัฐธรรมนูญ)

พักโรงแรม 4 ดาว

 13,900/ท่าน  13,900/ท่าน  12,900/ท่าน 4,000.-
มกราคม : 1-3

พักโรงแรม 4 ดาว

 14,900/ท่าน  14,900/ท่าน  13,900/ท่าน 4,000.

สอบถามข้อมูลโทร 089-109-4455 , 02-5125568

LINE: fafatravel

Loading