ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิต สู่ “พุทธคยา”

พุทธคยา “สถานที่ตรัสรู้” หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

มหาโพธิเจดีย์ เมืองพุทธคยา

จุดศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา กษัตริย์ผู้ทรงละทิ้งความเวทนา สู่การตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา กำเนิดขึ้นที่นี่ ณ ที่แห่งนี้ “พุทธคยา” หรือ “วัดมหาโพธิ” สถานที่สำคัญที่สุดแห่งกลุ่มสังเวชนียสถาน สถานที่แห่งจุดเริ่มต้นของการมีพุทธศาสนาอุบัติขึ้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยชื่อนี้เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2545 เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกในการเดินทางมาสักการบูชา

สถานที่สำคัญที่สุดในเมืองคยา คือ เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ จุดสำคัญที่ทุกท่านต่างต้องการที่จะเข้ามาสักการะ สักครั้งหนึ่งในชีวิต อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยรูปร่างเจดีย์สี่เหลี่ยมทรงสูงสองชั้น ชั้นแรกประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบปาละ ส่วนอีกชั้นประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานพร ต่อมาเป็น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้ และพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้าง พระแท่นวัชรอาสน์ประดิษฐานไว้ข้างใต้เพื่อเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงการบำเพ็ญเพียรขององค์พุทธศาสดา

การเดินทางมาพุทธคยา ปัจจุบันเดินทางได้สะดวก และค่าใช้จ่ายลดน้อยลงมาก ฟาฟา ทราเวล ขอเรียนเชิญสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่ต้องการอยากจะเดินทาง เข้ากราบพระพุทธองค์ ณ พุทธคยา สักครั้งหนึ่งในชีวิต ทางฟาฟา ทราเวล มีบริการ ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น เส้นทางการนำเที่ยวแสวงบุญ พระวิทยากร การดูแลทั้งเส้นทางการเดินทางจากไทย เที่ยวบินจากไทย รถเช่าที่อินเดีย ไกด์นำเที่ยว โรงแรมที่พัก ให้กับคณะแสวงบุญที่ต้องการเดินทาง มาแสวงบุญ ผู้แสวงบุญท่านใดสนใจร่วมเดินทาง สามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรงที่เบอร์ 089-1094455 หรือ LINEID.fafatravel

Loading