A01-LA-4D3N ทัวร์ลาว อุดร-วังเวียง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ทัวร์พรีเมียม 4วัน3คืน 12,900 บาท

เที่ยวเมืองหลวงพระบางและวังเวียง อาหารครบ 10 มื้อ
พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย ไฮไลท์จัดเต็มทั้งร้านอาหาร สถานที่เที่ยว ขึ้นรถไฟความเร็วสูง2รอบเดินทาง
พร้อมรถรับส่งจากสนามบินอุดร ข้ามสะพานมิตรภาพ แบบง่ายๆ ไม่เหนื่อย

DATEFLIGHTFLIGHT NO.SECTORDEPARTARRIVEBAGGAGE WEIGHT
ขาไปรับที่อุดร-หนองคาย 08.0008.0020 KG.
ขากลับส่งที่หนองคาย-อุดร*16.0020.4520 KG.
อุดรธานีจุดนัดพบใกล้สนามบินอุดรฯ / หนองคายจุดนัดพบใกล้ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ

รายละเอียดการเดินทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก : Accommodation Detail

DAYPROGRAMHOTELHotel Pic.MEALS
DAY1ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย – พระธาตุหลวง ประตูชัย  – หอพระแก้ว – 
หลวงพระบาง 
Ang Thong Hotel 
4 Star หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง
(-/L/D)
DAY 2เต็มอิ่มหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห 
น้ำตกกวางชี –น้ำตกแก้วมงคล – วัดเชียงทอง 
 พระธาตุภูษี 
Ang Thong Hotel 
4 Star หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง
(B/L/D)
DAY 3ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดวิชุน วังเวียง ถ้ำปูคำ บลูลากูน The Grand Riverside 2  
หรือเทียบเท่า วังเวียง
(B/L/D)
DAY 4ล่องเรือชมเมืองวัง-ถ้ำนางฟ้า-– ดิ้วตี้ฟรี – ส่งลูกค้ากลับ(B/L/-)
อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 500 บาท สำหรับลูกค้า 1 ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ **

ตารางโปรแกรมการเดินทาง (Itinerary)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ลาวads-collage-04-1024x1024.jpg
DAY1ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย – พระธาตุหลวง – ประตูชัย  – หอพระแก้ว – หลวงพระบาง (-/L/D)
08.00 น. จุดนัดพบอุดรฯ / หนองคาย-ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย จะมีรถตู้ VIP มารับทุกท่าน ณ จุดนัดพบเพื่อเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามด่านไทยผ่านกรมการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ด่าย (ไทย-ลาว) 
08.05พาทุกท่านเดินทางด้วยรถตู้ VIP เพื่อเดินทางไปยัง ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เพื่อทำ เอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศ สปป.ลาว สักการะบูชา พระธาตุหลวง (Thatluang Pagoda) ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศ ลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของ ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง
นำคณะเยี่ยมชม ประตูชัย (Victory Monument) ที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองบนถนนล้านช้าง ชึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ 2512 เป็นอนุสรณ์ สถานเพื่อระลึกถืงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม เป็น สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสาน ระหว่างศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้า ด้วยกันอย่างงดงาม และ กลมกลืน นำพาทุกท่าน ประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พาคณะไปชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระ แก้วมรกต ในเมื่อก่อน หอพระแก้วแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ ใช้ เป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูป และ วัตถุโบราณ สุดท้าย เยี่ยมชม ศูนย์หัตถกรรม 15.00 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง ด้วยรถไฟความเร็วสูง  17.00 น. เดินทางถึงแขวงหลวงพระบาง เดินทางต่อด้วยรถตู้เพื่อเข้า สู่ตัวเมืองหลวงพระบางรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมร่วม พิธีบายศรี สู่ขวัญ ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว หลังจากนั้นนำคณะ เดินเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระ บางวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  เข้าสู่ที่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง (ระดับ 4ดาว)
DAY2หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง – บ้านช่างไห – น้ำตกคาดกวางชี –น้ำตกแก้วมงคล – วัดเชียงทอง – พระธาตุภูษี (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้าเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไหเพื่อล่องเรือไป ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่บนหน้าผาติดริมน้ำโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความ สูงจากระดับน้ำ ทะเล 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้นบันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากนับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทาง ศาสนามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโพธิสาร ถ้ำติ่งแห่งนี้ยังเป็นที่ ที่เจ้า มหาชีวิต ข้าราชบริพาร และ ประชาชนเดินทางมาสรงน้ำ ในช่วง ปีใหม่ลาว และ ทังยังเป็นที่ปฎิบัติธรรมของพระมหากษัตริย์ หลายพระองค์อีกด้วย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่หมบ้าน ช่างไห ซึ่งเป็นหมบ้านในชนบทที่ตั้งหลักปักฐานใช้ชีวิตริมน้ำ โขง เป็นระยะเวลาหลายปี เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่อง ต้มเหล้า ให้คณะเลือกดูของฝากรับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารพูลสุข
ช่วงบ่ายหลังจากนั้นนำคณะเดินทางมงหน้าสู่ น้ำตกตาดกวางซีให้คณะอิสระเล่นน้ำ ถ่ายรูปที่ น้ำตกแก้วมงคล และ น้ำตกกวางซี ซึ่งห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง 30กม ชึ่งเป็น น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในหลวงพระบาง และ มีแม่น้ำใสสี มรกตตลอดปี โดยมีสายน้ำที่ลดลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่ สดใส มีทางเดินลัดเลาะเพื่อไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุม หนึ่งของน้ำตกกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นเยี่ยมชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงของชาวเชียงทอง ในสมัยรัชกาลพระชัยเชษฐาสร้าง ขึ้นในปี ค.ศ. 1560 นำพาสร้างโดยพระชัยเชษฐา ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปที่เวียงจันทน์ ดังนั้น วัดเชียงทองแห่งนี้ จืงเป็นวัดที่สำคัญ และ มีความสวยงาม มีนักท่องเที่ยวมาชมมาก ที่สุด ชมสิม หรือ พุทธสีมา หอไตร โรงเมี้ยนเก็บราชรถพระโกศ ของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โรงเก็บเรือ และ ชมทิวทัศน์แม่น้ำ โขง แล้ว ต่อด้วย พระธาตุภูษี ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง ประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบ เสมือนเสาหลักเมืองของเมืองหลวง  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังจากนั้นนำคณะ เดินเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระบางวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง (ระดับ 4ดาว)
DAY3ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดวิชุน – ถ้ำปูคำ บลูลากูน–วังเวียง ล่องเรือหางยาว (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้านำคณะร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว แก่พระสงฆ์ เป็น ร้อยๆรูปร่วมกับชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาของ หลวงพระบางที่ใคร ใครก็ต่างอยากมาร่วมในการทำบุญ อัน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีอันเรียบง่าย และ ความสงบสุขของหลวงพระบางจากนั้นนำคณะเดินเลาะที่ ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหาร พื้นเมือง และ ของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋ ตามแบบของ ชาวหลวงพระบาง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเที่ยวและไหว้พระหลวงพระบาง เมืองพี่เมืองน้องของ เมืองน่าน พาทุกท่านชมความสวยงามวัดในตัวเมืองหลวงพระ บาง และพระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) อดีต เป็นพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และ ยังมีหอที่ประดิษฐาน องค์พระบาง พระพุทธรูปปางห้าม ญาติ สูง 83 ซ.ม. หนัก 54 ก.ก. เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ ชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของซื่อ เมืองหลวงพระบาง จาก เมื่อก่อนชื่อเชียงทองแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นหลวงพระบางถึงทุก วันนี้ หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชม วัดวิชุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่คล้ายแตงโม ชาวลาวเรียก พระธาตุหมากโม
 “พระธาตุหมากโม” เจดีย์นี้เคยทรุดโทรมมาก เพราะถูกพวก ฮ่อเข้ามาปล้นในปี ค.ศ.1895 ต่อมาพระเจ้าสักกะลินได้โปรดให้ มีการบูรณะใหม่ และ ได้พบโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย ซึ่ง ปัจจุบันก็เอาไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง  หลังจากนั้นเดินทางสู่สถานี รถไฟความเร็วสูงเตรียมตัวมงหน้าสู่วังเวียงรถไฟความเร็วสูงชั้น 2 ( ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ )13.00 พาทุกท่าน สู่วังเวียง ออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง14:15 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองวังเวียง ที่รายล้อมด้วยภูเขา หินปูน จนได้รับฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” เดินทางสู่ ถ้ำปูคำ หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บลูลากูน แวะว่ายน้ำ สายน้ำเย็นฉ่ำ จากนั้น 17:45 นำคณะ เข้าที่พัก โรงแรม The Grand Riverside2 หรือเทียบเท่า วังเวียง
ช่วงค่ำรับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร ของโรงแรม และ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ราตรีสวัสดิ์)
DAY4ล่องเรือชมเมืองวังเวียง – ถ้ำนางฟ้า – เดินทางกลับ (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้าก่อนอำลาเมืองวังเวียง ล่องเรือ แม่น้ำซอง นำคณะ ร่องเรือหางยาว ตามลำน้ำซองชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองลาวคณะเยี่ยมชม ถ้ำนางฟ้า เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ และ มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอ หินย้อย ซึ่งเป็นลักษณะต่างๆตามจินตนาการของผู้คนที่พบเห็น และ ชมวิวแม่น้ำชองสลับกับเทือกเขาอันสวยงาม หลังจากนั้น พาทุกท่านแวะทำบุญก่อนเดินทางกลับไทย ณ วัดพุทธ ใน สสป.ลาว วังเวียง
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารขึ้นชื่อ ณ เมืองวังเวียง14.00 พาทุกท่านทำเรื่องเอกสาร เดินทางกลับไทย ณ ด่าน หนองคาย ออกเดินทางกลับสู่เมืองอุดรฯ
15.00 พาทุกท่านทำเรื่องเอกสาร เดินทางกลับไทย ณ ด่าน หนองคาย ออกเดินทางกลับสู่เมืองอุดรฯ
16.00 กลับถึงจ.หนองคาย / เดินทางต่อถึง จ.อุดรธานีด้วยความประทับใจ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ลาวads-collage-05-1024x1024.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ลาวads-collage-03-1024x1024.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ลาวads-collage-06-1024x1024.jpg
@kengkoodddd #น้ําตกตาดกวางสี หลวงพระบาง #เที่ยวลาว🇱🇦 ♬ ฮีลใจ Version – JIXGO
@kengkoodddd #เที่ยวลาว🇱🇦 #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #เที่ยวหลวงพะบาง🇱🇦 ♬ เก็บไว้ในความทรงจำ – ข้าวปั้น
@kengkoodddd #เที่ยวลาว🇱🇦 #ขึ้นฟีดเถอะ #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #เที่ยวหลวงพะบาง🇱🇦 #laos🇱🇦 ♬ NANANA – GOT7
@kengkoodddd #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #เที่ยวลาว🇱🇦 #laos🇱🇦 #เที่ยวหลวงพะบาง🇱🇦 ♬ เฮอร์ไมโอน้อง – Hermionong – TheChanisara
@kengkoodddd #เที่ยวกับเพื่อนโครตสนุก #เที่ยวกับทัวร์ #ทัวร์ดีดี #laos🇱🇦 #รถไฟลาวจีน🇱🇦🇨🇳 #แม่น้ําซองวังเวียง🇱🇦✌ #วังเวียง🇱🇦♥️ #tiktokพาเที่ยว ♬ วอเอ๊ะ – Dancetamjai

Loading