VZTPE61 -มหัศจรรย์ ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ช้อปปิ้งไต้หวัน ซีเหมินติง เที่ยววัดหลวงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค 4วัน3คืน

ทัวร์ไต้หวัน 4วัน3คืน บิน VZ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง 

ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง

ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม – อุทยานหินเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) สนามบินนานาชาติเถาหยวน สู่สนามสุวรรณภูมิ

VZTPE61-Ni-hao-Taiwan-4D3N-By-VZ-Update-23-3-23

อัตราค่าบริการ

*** 10 ท่าน ออกเดินทาง ***

วันที่เดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านพักเดี่ยวที่นั่ง
13 – 16 เมษายน 256627,9993,60030
14 – 17 เมษายน 256627,9993,60030
21 – 24 เมษายน 256616,9993,60030
28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 256619,9993,60030
4 – 7 พฤษภาคม 256619,9993,60030
11 – 14 พฤษภาคม 256616,9993,60030
18 – 21 พฤษภาคม 256616,9993,60030
25 – 28 พฤษภาคม 256616,9993,60030
1 – 4 มิถุนายน 256619,9993,60030
2 – 5 มิถุนายน 256619,9993,60030
8 – 11 มิถุนายน 256616,9993,60030
15 – 18 มิถุนายน 256616,9993,60030
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 256616,9993,60030
13 – 16 กรกฎาคม 256616,9993,60030
20 – 23 กรกฎาคม 256615,9993,60030
28 – 31 กรกฎาคม 256619,9993,60030
29 กรกฎาคม  – 1 สิงหาคม 256619,9993,60030
30 กรกฎาคม  – 2 สิงหาคม 256619,9993,60030
11 – 14 สิงหาคม 256619,9993,60030
17 – 20 สิงหาคม 256616,9993,60030
24 – 27 สิงหาคม 256616,9993,60030
7 – 10 กันยายน 256616,9993,60030
14 – 17 กันยายน 256616,9993,60030
21 – 24 กันยายน 256616,9993,60030
28 กันยายน – 1 ตุลาคม 256616,9993,60030
5 – 8 ตุลาคม 256616,9993,60030
12 – 15 ตุลาคม 256619,9993,60030
13 – 16 ตุลาคม 256619,9993,60030
19 – 22 ตุลาคม 256619,9993,60030
20 – 23 ตุลาคม 256619,9993,60030

Loading